สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรดา  เล็กประยูร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปลูกผล
 
1. นางสาววิณัฏฐา  ศรีสุระ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขนิตฐา  มิตไธสง
2. เด็กหญิงจารวี  โพธิราชจันทา
3. เด็กหญิงจุฑาทิพ  สนเภา
4. เด็กหญิงนัฐมล  ปังสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมแป้น
6. เด็กหญิงวิชิดา  แท่งทอง
7. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมลี
8. เด็กหญิงเดือนสิบ  พิเนตรเสถียร
 
1. นางสาวแอนนา  พรหมเต็ฒ
2. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม
3. นางสาววีณา  สังโสด
4. นายมนตรี  ดวงนิล