สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชนิดา  มาเจริญ
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงชนันดา  มาสี
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายกันอมล  วิไลลักษณ์
2. เด็กชายนนทชัย  แก้วลายคำ
3. เด็กชายศรัณยู  มาลัยพวง
 
1. นางสาววิณัฏฐา  ศรีสุระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ควรคำ
2. เด็กชายทัศพล  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บำรุงอาจ
2. นายมนตรี  ดวงนิล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เพชรอ่อน
 
1. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อัคคีสำโรง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลีมายด์  วินสัน
 
1. นายมนตรี  ดวงนิล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกชมน  ปิ่นจุ
 
1. นายมนตรี  ดวงนิล