สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชนิดา  มาเจริญ
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงชนันดา  มาสี
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายกันอมล  วิไลลักษณ์
2. เด็กชายนนทชัย  แก้วลายคำ
3. เด็กชายศรัณยู  มาลัยพวง
 
1. นางสาววิณัฏฐา  ศรีสุระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรดา  เล็กประยูร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปลูกผล
 
1. นางสาววิณัฏฐา  ศรีสุระ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ควรคำ
2. เด็กชายทัศพล  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บำรุงอาจ
2. นายมนตรี  ดวงนิล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เพชรอ่อน
 
1. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เพชรอ่อน
 
1. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขนิตฐา  มิตไธสง
2. เด็กหญิงจารวี  โพธิราชจันทา
3. เด็กหญิงจุฑาทิพ  สนเภา
4. เด็กหญิงนัฐมล  ปังสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมแป้น
6. เด็กหญิงวิชิดา  แท่งทอง
7. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมลี
8. เด็กหญิงเดือนสิบ  พิเนตรเสถียร
 
1. นางสาวแอนนา  พรหมเต็ฒ
2. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม
3. นางสาววีณา  สังโสด
4. นายมนตรี  ดวงนิล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อัคคีสำโรง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลีมายด์  วินสัน
 
1. นายมนตรี  ดวงนิล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกชมน  ปิ่นจุ
 
1. นายมนตรี  ดวงนิล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายปองพล  ภูอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรดา  เล็กประยูร
 
1. นางสาววิณัฏฐา  ศรีสุระ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมแป้น
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เชียมขุนทด
3. เด็กหญิงศศิชา  พรมศร
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
2. นางสาวแอนนา  พรหมเต็ม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศิริพร
3. เด็กหญิงอารยา  สุดใจ
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
2. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กชายพิพรรธ  โสภากุล
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พุทธรักษา
3. เด็กชายแดน  ดอกจันทร์
 
1. นางณัชญ์วรัญ  บุญมาก