สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรานต์วาศศ์  ช้างทองคำ
 
1. นางอาภรณ์  แก้วแกม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะพร  ปานมาก
 
1. นางนันทา  ชมภูวรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  ปั้นกริด
 
1. นางภัทรภร  สินสงวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยพร  ผลดี
 
1. นางจงจิตร์  เสน่ห์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนภสร  เพิ่มศิริ
3. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณโชติ
4. เด็กหญิงศิริรักษ์  เจริญพร
5. เด็กชายอรรถวุฒิ   เจริญผล
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พจน์ชนีกูล
 
1. นางอธิษฐาน  คงหนู
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 7 1. เด็กชายชัชกร  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายณรงค์  ไทยสุรินทร์
3. เด็กชายบารมี  มาดี
 
1. นางสาวศรินทิพย์  เรืองหิรัญ
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัตติยา  เยาวเสริฐ
 
1. นางสาวศรินทิพย์  เรืองหิรัญ