สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญศรี  ชาวสวน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนพร  ดีจริง
2. เด็กชายสุวัฒน์  บำรุงยา
 
1. นางรุจิรา  จันทร์ภิรมย์
2. นางอรสา  แสงพิทักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.5 เงิน 24 1. เด็กหญิงวรุณพร  ศรีอรุณ
 
1. นางนาฎฤดี  ชาวโพธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงประติภา  เทพชัย
 
1. นายปิยภัทร  พลับพลา
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิดา  วิชัยวงค์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ศรีอรุณ