สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนเศรษฐี
 
1. นางอรสา  แสงพิทักษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงชีวารัตน์  ผาสุข
2. เด็กหญิงภัทรธิษณ์  ขามธาตุ
 
1. นางนาฎฤดี  ชาวโพธิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สันทวี
2. เด็กหญิงอิทนทิรา  รอดทุกข์
 
1. นางนาฎฤดี  ชาวโพธิ์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 67 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงค์สูง
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ซึ่งพรม
3. เด็กหญิงวรัญญา  พลูเกษม
 
1. นางชิดชม  สุขสอาด