สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรานต์วาศศ์  ช้างทองคำ
 
1. นางอาภรณ์  แก้วแกม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะพร  ปานมาก
 
1. นางนันทา  ชมภูวรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญศรี  ชาวสวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนเศรษฐี
 
1. นางอรสา  แสงพิทักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  ปั้นกริด
 
1. นางภัทรภร  สินสงวน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายซานเมอร์  ทองดี
 
1. นางกนกพร   อ่ำกลาง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นนธิจันทร์
2. เด็กชายณัฏฐชัย  นิลแย้ม
3. เด็กหญิงวิริยา  สงวนสัตยา
 
1. นางกรุณา  จันทร์สุก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยพร  ผลดี
 
1. นางจงจิตร์  เสน่ห์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนพร  ดีจริง
2. เด็กชายสุวัฒน์  บำรุงยา
 
1. นางรุจิรา  จันทร์ภิรมย์
2. นางอรสา  แสงพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.5 เงิน 24 1. เด็กหญิงวรุณพร  ศรีอรุณ
 
1. นางนาฎฤดี  ชาวโพธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญนุช  รักษาศิลป์
 
1. นางนิภารัตน์  ศรีจันทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายสิปปกร  คำเกตุ
 
1. นายปิยภัทร  พลับพลา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงประติภา  เทพชัย
 
1. นายปิยภัทร  พลับพลา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงพงษ์พัชรา  กองคำ
2. เด็กชายศุภกร  สระทองทม
 
1. นางอธิษฐาน  คงหนู
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายทิวัตถ์  คชชา
2. เด็กหญิงประติภา  เทพชัย
 
1. นางอธิษฐาน  คงหนู
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงชีวารัตน์  ผาสุข
2. เด็กหญิงภัทรธิษณ์  ขามธาตุ
 
1. นางนาฎฤดี  ชาวโพธิ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สันทวี
2. เด็กหญิงอิทนทิรา  รอดทุกข์
 
1. นางนาฎฤดี  ชาวโพธิ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนภสร  เพิ่มศิริ
3. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณโชติ
4. เด็กหญิงศิริรักษ์  เจริญพร
5. เด็กชายอรรถวุฒิ   เจริญผล
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พจน์ชนีกูล
 
1. นางอธิษฐาน  คงหนู
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิดา  วิชัยวงค์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ศรีอรุณ
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 7 1. เด็กชายชัชกร  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายณรงค์  ไทยสุรินทร์
3. เด็กชายบารมี  มาดี
 
1. นางสาวศรินทิพย์  เรืองหิรัญ
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 67 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงค์สูง
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ซึ่งพรม
3. เด็กหญิงวรัญญา  พลูเกษม
 
1. นางชิดชม  สุขสอาด
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัตติยา  เยาวเสริฐ
 
1. นางสาวศรินทิพย์  เรืองหิรัญ