สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  โพธิ์อ้น
2. เด็กหญิงดรรชนีทิพย์  มากโฉม
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทวานนท์
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สวยไทยสง
5. เด็กหญิงบุหงัน  พาเสน่ห์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุยอย
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประศิทานัง
8. เด็กหญิงสายใจ  แสงสายออ
9. เด็กหญิงสุวะนันต์  ทองน้อย
10. นายเดโชชัย  จตุรงค์
 
1. นายวัชรินทร์  รับงาม
2. นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
3. นางสาวชุติมา  รอดประทับ