สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุจิรา  วรรณภักดี
 
1. นางสาวรัตนา  จ่าหล้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อวงศ์
3. เด็กชายทศพล  บุญมี
4. เด็กชายปริพัฒน์  ศรีละมัย
5. เด็กชายภานุพงศ์  ใจมั่น
6. เด็กชายเบนซ์  ทนศิล
 
1. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
2. นายทวีชัย  สุขพันธ์
3. นางสาวศิริทิพย์  เนื่องจำนงค์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงดาว  ชัยศิทา
2. เด็กหญิงพัชราภา  รักไทย
3. เด็กหญิงโชติกา  ทิเรียนชัย
 
1. นายธนากร  ประภัสสรางกูล
2. นางสาวสุนทรี  บุญเต็ม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 9 1. เด็กชายทินภัทร  แซ่ตัง
2. เด็กหญิงปภัสสรา  พวงเงิน
3. เด็กชายภูมิพิภัทร  ไทยทัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  นิยมสุวรรณ
2. นางสาววิราวรรณ  สมบูรณ์
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดาพร  เดิมประโคน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรเนียม
3. เด็กชายภคิน  ทิเรียนชัย
 
1. นางสาววิราวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  นิยมสุวรรณ