สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงรัตนา  ลีสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  จ่าหล้า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงกนกวลี  แก้วหร่าย
2. เด็กชายนพพล  มีศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพันธ์ฑิตา  อินทนิล
2. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง