สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยวนหมื่น
 
1. นางสาววริศรา  เทศพิจิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงดาว  ชัยศิทา
2. เด็กหญิงพัชราภา  รักไทย
3. เด็กหญิงโชติกา  ทิเรียนชัย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทนทาน
2. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65.75 ทองแดง 37 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางภัทราวรรณ์  บางสร้อย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกัลยา  ยะมะนนท์
2. เด็กหญิงอามีนา  ขอนแก่น
 
1. นางสาวศิริทิพย์  เนื่องจำนงค์
2. นายทวีชัย  สุขพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุธาโน
 
1. นางสุนิสา  สุ่มแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสาเคหา
2. เด็กหญิงณัฐมน  สังข์ทอง
3. เด็กชายนภดล  กาจินะ
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญเต็ม
2. นายธนากร  ประภัสสรางกูล
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงชโลธร  พฤษชาติ
2. เด็กหญิงระรินทร์ทิพย์  ไชยสีทา
 
1. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
2. นายทวีชัย  สุขพันธ์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสุกันยา  จันทร์ภิรมย์
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงเปมิกา  ยอดทรง
 
1. นางสาวดรุณี  สีทาแก
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  ใจกล้า
 
1. นางนภาพร  เนตรวัฒนกุล