สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 81 1. เด็กชายพีรยุ  สีดี
 
1. นางสาววริศรา  เทศพิจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงนริศา  สังข์ทอง
 
1. นายทวีชัย  สุขพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สุขนะล้ำ
 
1. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญประโยชน์
 
1. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พิมพันธุ์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ภักดีนรินทร์
3. เด็กหญิงวสุนันท์  พันธ์จำรูญ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทนทาน
2. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธิติพงษ์  พ่วงเอี่ยม
2. เด็กชายเบนซ์  ทนศิล
 
1. นายทวีชัย   สุขพันธ์
2. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พรมมี
2. เด็กหญิงปุณฑรี  ลิขิตประสิทธิ์ชัย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
2. นางสาวพันธ์ฑิตา  อินทนิล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงเพ็ญญพร  แสดงจิตร
 
1. นางสาวณัฐชยา  สาลิวงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงพนิชยา  บัวพนัส
 
1. นางอรุณีย์  สุอังคะวาทิน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชลธิษา  สุธาโน
2. เด็กหญิงวะรินทรทิพย์  ไชยสีทา
 
1. นางอรุณีย์  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวณัฐชยา  สาลิวงษ์