สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนา  ลีสุวรรณ
 
1. นางสาวรัตนา  จ่าหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 81 1. เด็กชายพีรยุ  สีดี
 
1. นางสาววริศรา  เทศพิจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุจิรา  วรรณภักดี
 
1. นางสาวรัตนา  จ่าหล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยวนหมื่น
 
1. นางสาววริศรา  เทศพิจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงรัตนา  ลีสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  จ่าหล้า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงนริศา  สังข์ทอง
 
1. นายทวีชัย  สุขพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สุขนะล้ำ
 
1. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญประโยชน์
 
1. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พิมพันธุ์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ภักดีนรินทร์
3. เด็กหญิงวสุนันท์  พันธ์จำรูญ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทนทาน
2. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงดาว  ชัยศิทา
2. เด็กหญิงพัชราภา  รักไทย
3. เด็กหญิงโชติกา  ทิเรียนชัย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทนทาน
2. นางสาวจิราพร  รัตนัง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธิติพงษ์  พ่วงเอี่ยม
2. เด็กชายเบนซ์  ทนศิล
 
1. นายทวีชัย   สุขพันธ์
2. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65.75 ทองแดง 37 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางภัทราวรรณ์  บางสร้อย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พรมมี
2. เด็กหญิงปุณฑรี  ลิขิตประสิทธิ์ชัย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
2. นางสาวพันธ์ฑิตา  อินทนิล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงกนกวลี  แก้วหร่าย
2. เด็กชายนพพล  มีศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพันธ์ฑิตา  อินทนิล
2. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกัลยา  ยะมะนนท์
2. เด็กหญิงอามีนา  ขอนแก่น
 
1. นางสาวศิริทิพย์  เนื่องจำนงค์
2. นายทวีชัย  สุขพันธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุธาโน
 
1. นางสุนิสา  สุ่มแก้ว
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณ์ณิการ์  สีทาแก
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  มากน้อย
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสงพล
4. เด็กหญิงวรัญญา  หาระพัด
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สีหาวงษ์
6. เด็กหญิงเนตรนภาพร  ทองเฟื้อง
 
1. นางสาวประถมาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสุนิสา  สุ่มแก้ว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงเพ็ญญพร  แสดงจิตร
 
1. นางสาวณัฐชยา  สาลิวงษ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงพนิชยา  บัวพนัส
 
1. นางอรุณีย์  สุอังคะวาทิน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชลธิษา  สุธาโน
2. เด็กหญิงวะรินทรทิพย์  ไชยสีทา
 
1. นางอรุณีย์  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวณัฐชยา  สาลิวงษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อวงศ์
3. เด็กชายทศพล  บุญมี
4. เด็กชายปริพัฒน์  ศรีละมัย
5. เด็กชายภานุพงศ์  ใจมั่น
6. เด็กชายเบนซ์  ทนศิล
 
1. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
2. นายทวีชัย  สุขพันธ์
3. นางสาวศิริทิพย์  เนื่องจำนงค์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสาเคหา
2. เด็กหญิงณัฐมน  สังข์ทอง
3. เด็กชายนภดล  กาจินะ
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญเต็ม
2. นายธนากร  ประภัสสรางกูล
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงฝนศิริ  สิงห์โต
2. เด็กชายพงศ์ศุลี  ดีกลาง
 
1. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
2. นายทวีชัย  สุขพันธ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงชโลธร  พฤษชาติ
2. เด็กหญิงระรินทร์ทิพย์  ไชยสีทา
 
1. นายเกรียงไกร  ธนะวงศ์
2. นายทวีชัย  สุขพันธ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงดาว  ชัยศิทา
2. เด็กหญิงพัชราภา  รักไทย
3. เด็กหญิงโชติกา  ทิเรียนชัย
 
1. นายธนากร  ประภัสสรางกูล
2. นางสาวสุนทรี  บุญเต็ม
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสุกันยา  จันทร์ภิรมย์
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 9 1. เด็กชายทินภัทร  แซ่ตัง
2. เด็กหญิงปภัสสรา  พวงเงิน
3. เด็กชายภูมิพิภัทร  ไทยทัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  นิยมสุวรรณ
2. นางสาววิราวรรณ  สมบูรณ์
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดาพร  เดิมประโคน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรเนียม
3. เด็กชายภคิน  ทิเรียนชัย
 
1. นางสาววิราวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  นิยมสุวรรณ
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงเปมิกา  ยอดทรง
 
1. นางสาวดรุณี  สีทาแก
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  ใจกล้า
 
1. นางนภาพร  เนตรวัฒนกุล