สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลำเพย
 
1. นางปาริชาติ  ลบศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภาพร  ทองคำ
 
1. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วงศ์อ่อน
 
1. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กชายสิทธิพร  พัฒนสาร
 
1. นางสาวลักษิกา  ธนาสินธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ตั้งประดิษฐ์ชัย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ดารุณิกร
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองชู
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  อันโยธา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ขันอาษา
 
1. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
2. นางสาวพรณิภา  สันโส
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  พงษ์ไพฑูรย์
 
1. นางนฤมล  เอื้อการณ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงมาริษา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงลูกไม้  ศิริมงคล
 
1. นางนฤมล  เอื้อการณ์
2. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน