สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงยุนัน  ทองคำ
 
1. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กชายชาญวิทย์  ดวงศิริ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ประจันทา
 
1. นางสาวลักษิกา  ธนาสินธ์
2. นายชุมพล  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงหฤทัย  จันทรสมุทร
 
1. นางสาวพรณิภา  สันโส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุธ  เพ็งสุข
 
1. นางนฤมล  เอื้อการณ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวารุณี  ทวงค์ศรี
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พิทักษ์เถื่อน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ผิว
 
1. นางปาริชาติ  ลบศรี
2. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีถาวร
 
1. นางนิตยา  หุ่นเจริญ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 61 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รำเรือง
2. เด็กชายสรอรรถ  กุ้งมะเริง
3. เด็กหญิงสุวรรณนี  มีดำ
 
1. นางสาวจิราภา  พรหมไหม
2. นางนิตยา  หุ่นเจริญ