สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงภูษณิศา  โชติช่วง
 
1. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนิตา  เชียงทอง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลำกอง
3. เด็กหญิงรัชนี  ไกรกุลศรุต
 
1. นายพัลลภ  ขันธน
2. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ใยไหม
2. เด็กชายณัฐพล  สุพรรณนนท์
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงสุนัน  ทองคำ
2. เด็กชายอนุ  หลองทอง
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงเกสรา  พิมดี
 
1. นางสาวพรณิภา  สันโส
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัคธดา  ทองเลื่อม
 
1. นางสาวสุคนธา  ซินศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สัตตะบุตร
 
1. นางสาวสุคนธา  ซินศิริ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงดวงกมล  มะอาจเลิศ
2. เด็กหญิงมาริษา  ประกอบธรรม
 
1. นางสาวสุคนธา  ซินศิริ
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล