สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงยุนัน  ทองคำ
 
1. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลำเพย
 
1. นางปาริชาติ  ลบศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภาพร  ทองคำ
 
1. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วงศ์อ่อน
 
1. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงภูษณิศา  โชติช่วง
 
1. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนิตา  เชียงทอง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลำกอง
3. เด็กหญิงรัชนี  ไกรกุลศรุต
 
1. นายพัลลภ  ขันธน
2. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ใยไหม
2. เด็กชายณัฐพล  สุพรรณนนท์
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กชายสิทธิพร  พัฒนสาร
 
1. นางสาวลักษิกา  ธนาสินธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงสุนัน  ทองคำ
2. เด็กชายอนุ  หลองทอง
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ตั้งประดิษฐ์ชัย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ดารุณิกร
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กชายชาญวิทย์  ดวงศิริ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ประจันทา
 
1. นางสาวลักษิกา  ธนาสินธ์
2. นายชุมพล  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงหฤทัย  จันทรสมุทร
 
1. นางสาวพรณิภา  สันโส
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงเกสรา  พิมดี
 
1. นางสาวพรณิภา  สันโส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองชู
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  อันโยธา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ขันอาษา
 
1. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
2. นางสาวพรณิภา  สันโส
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุธ  เพ็งสุข
 
1. นางนฤมล  เอื้อการณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  พงษ์ไพฑูรย์
 
1. นางนฤมล  เอื้อการณ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัคธดา  ทองเลื่อม
 
1. นางสาวสุคนธา  ซินศิริ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สัตตะบุตร
 
1. นางสาวสุคนธา  ซินศิริ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงดวงกมล  มะอาจเลิศ
2. เด็กหญิงมาริษา  ประกอบธรรม
 
1. นางสาวสุคนธา  ซินศิริ
2. นางสาวพรพรรณ  ลุนอุบล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายชาญวิทย์  ดวงศิริ
2. เด็กชายมานะ  มั่นคง
3. เด็กหญิงยุนัน  ทองคำ
4. เด็กชายศตวรรษ  ยศอ่อน
5. เด็กหญิงสุนัน  ทองคำ
6. เด็กชายอภิรักษ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพรณิภา  สันโส
2. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
3. นายชุมพล  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวารุณี  ทวงค์ศรี
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พิทักษ์เถื่อน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ผิว
 
1. นางปาริชาติ  ลบศรี
2. นางสาวอุดมพร  ฤทธิ์มนตรี
 
22 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงมาริษา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงลูกไม้  ศิริมงคล
 
1. นางนฤมล  เอื้อการณ์
2. นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีถาวร
 
1. นางนิตยา  หุ่นเจริญ
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงนารีนาฏ  สุดจิตต์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  บุญท้วมมี
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทร์ผิว
 
1. นางวนัชพร  อ่อนละม้าย
2. นางสาวสายชล  บุญเชิด
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 61 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รำเรือง
2. เด็กชายสรอรรถ  กุ้งมะเริง
3. เด็กหญิงสุวรรณนี  มีดำ
 
1. นางสาวจิราภา  พรหมไหม
2. นางนิตยา  หุ่นเจริญ
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ปะกิระคะ
 
1. นางวนัชพร  อ่อนละม้าย