สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  กระจ่างพลากร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หนูพัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นางสาววรรณลักษณ์  แสงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงธนภัทร  วัยวุฒิ
 
1. นางสาวบุญเตือน  จามะรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงมาลิน  นาจพินิจ
 
1. นางสาวนิภาพร  โสวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ด้วงเมฆ
 
1. นางสาวรุ่งณภา  บุญก่อน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงนัธมล  แดงกระจ่าง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  คุ้มแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสมัง
2. เด็กหญิงชุติมา  จันทพันธ์
3. เด็กหญิงทัศศิญาภรณ์  น้อยดัด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใบหนองฮี
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สุขแสวง
6. เด็กหญิงผกามาศ  ใจเหล็ก
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสรี
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์วาสน์
9. เด็กหญิงมนพร  ตามบุญ
10. เด็กหญิงมุกมณี  ประชิดครบุรี
11. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ศรรัมย์
12. เด็กหญิงสิริโสภา  ประเทศา
13. เด็กหญิงเกมลิน  รักชื่น
14. เด็กหญิงเยาวภา  อินปากดี
15. เด็กหญิงเอลียาห์  ทองเหลือง
 
1. นางสาววราภรณ์  อูบคำ
2. นางสาวสุมาลี  เทพศรีหา
3. นายวุฒิชัย  จันต๊ะ
4. นายอิศรา  หลีเกี๊ยะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงบวรภัค  บวรศิริกุล
2. เด็กหญิงอัจจิมา  เกษดี
3. เด็กชายเมธี  ตระกูล
 
1. นายธีระศักดิ์  ประมวล
2. นางสาววิชวิภา  ดวงจินดา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเดช  ชมชื่น
 
1. นายกฤษณะ  สอดศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงดุจตะวัน  บุราณ
 
1. นายนันทวา  ภูวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พูไม้
 
1. นายเทียนชัย  ศรีรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อะคิวูมิ
 
1. นางสาวอาทิตยา  เสือดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุขโสมนัส
 
1. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นางสาวสุพร  ชมชื่นดี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อะคิวูมิ
 
1. นางสาววันทนา  จันทร์ตรา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเยาวภา  อินปากดี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุดถวิล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพันธ์  ไชยราช
2. เด็กหญิงพรฟ้า  วะสาร
 
1. นางสาวพัชร์ธนิดา  สุขอุดม
2. นางสาวปริญดา  เพิ่มพิพัฒน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจสบาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพชรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสนั่น
4. เด็กหญิงพิรานันท์  วรรณกาล
5. เด็กชายสปีด  บุญอนันต์
6. เด็กหญิงอนัญญา  กาศโอสถ
 
1. นายกรกวี  จันทร์สุก
2. นายมนตรี  อิ่มพิชัย
3. นายสนิท  ระนาดแก้ว
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายธรรวิทวัส  เพ็งนาม
2. เด็กชายเอกศิษฎ์  หงษ์ทอง
 
1. นางอัญชลี  รักษ์หิรัญ
2. นางสาวปิ่นสุดา  มาตา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชากร  วัยเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์อัจฉริยะ  ทองพรมราช
3. เด็กชายภัทรพล  โขมพัฒน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยสน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  มีมงคลชัย
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนัตตา  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  ทิพยวนาวัฒน์
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไหมทอง
2. เด็กชายบดินทร์เดชา  บัวลพ
3. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  พานทอง
 
1. นางสาววรรณวิษา  มาลารักษ์
2. นางณัฎฐณิชา  เริงรื่น
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปมิกา  เจือจันทร์
 
1. นางสาววิภาพร  บรรจงขยาย