สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงเมธาพร  ขวัญวงษ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  โสกขุนทด
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดาเนตร  อังกูรพานิชย์
2. เด็กชายภิพัส  กาญจนะเมธิน
3. เด็กชายรัฐนันท์  วัฒนพงษ์
 
1. นางสาวสิตา  จันทร์สด
2. นางสาวอารีรัตน์  นันตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วรรณแก้ว
2. เด็กหญิงพิมศิริ  มงคลการ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  อินทะคง
 
1. นายวัฒนา  จันทีเทศ
2. นางสาวนันธิยา  มูลกวนบ้าน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายทรงพล  อนันต์เนติกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นรสิงห์
3. เด็กชายเฉลิมพงศ์  สุกดิบ
 
1. นางสาววรุณยุภา  เพียรดี
2. นางสาววรรณิศา  ชะงัดรัมย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์เถื่อน
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ภูทอง
 
1. นายวัฒนา  จันทีเทศ
2. นางสาวนันธิยา  มูลกวนบ้าน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.33 เงิน 18 1. เด็กชายกิตติพร  ภู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  อาจสุโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วดวงดี
2. นางสาวทิพย์สุดา  จันเจริญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายธนาคาร  มุ่งร่วมกลาง
2. เด็กชายสิปปกร  โคลงพิมาย
 
1. นายศิวานนท์  วงษ์พล
2. นายวิโรจน์  ชูภักดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงชินาภา  สุขมาก
 
1. นางสาวธันย์ชนก  อรัญญิก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 34 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิติโชติ
 
1. นายปรัชวิชญ์  ชำนาญณรงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เผื่อแผ่
2. เด็กหญิงเอมิลี่  เมย์
 
1. นางสาววิชวิภา  ดวงจินดา
2. นายธีระศักดิ์  ประมวล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงส์ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  เศษสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ระย้าทอง
 
1. นายปรัชวิชญ์  ชำนาญณรงค์
2. นายธีระศักดิ์  ประมวล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายสมาร์ท  ชัยสงคราม
 
1. นายนันทวา  ภูวงศ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณัย  เจริญ
2. เด็กชายกิตติทัต  ลือชัย
3. เด็กชายจตุพร  ยินดี
4. เด็กชายจิรายุส  ปามุทา
5. เด็กชายชานน  สีลาจันทร์
6. เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วสุขศรี
7. เด็กชายธีรภัทร  ณ วงดวง
8. เด็กชายปฏิพัทธ์  เสริมศรี
9. เด็กชายปุญญพัฒน์  ตั๋นผั้น
10. เด็กชายพชร  ทองเพ็ง
11. เด็กชายวรายุ  อ่อนชัยภูมิ
12. เด็กชายวัชรพงษ์  งามพัด
13. เด็กชายวัชรพล  ธนจำรัส
14. เด็กชายวิชญ์ชากร  ประทุมแดง
15. เด็กชายอิทธิกร  แพงน้อย
16. เด็กชายเจษฎา  สมิทธิ์บุริมสิทธิ์
 
1. นายวรกาญจน์  นามโสภา
2. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
3. นางสาวอาทิตยา  เสือดี
4. นายจิตจา  จิตอ่อง
5. นายเทียนชัย  ศรีรักษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงเจมมี่   โจนน์ สมิท
 
1. นางลัดดาวัลย์  โยธาแข็ง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงแจสมิน  สมิท
 
1. นายสุริยา  พฤกษชาติ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.5 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปรากฏรัตน์
2. เด็กชายธีรเดช  ชมชื่น
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  น้อยสันเทียะ
4. เด็กชายปานปรีดิ์  อินทร์รุกขา
5. เด็กชายภูชิสส์  กิ่งผา
6. เด็กชายอิศวะ  ศรีภักดิ์
 
1. นายสนิท  ระนาดแก้ว
2. นายสิทธิโชค  ชมชื่น
3. นายปรัชวิชญ์  ชำนาญณรงค์
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันยนันท์  วีราพัชร์ชูโชค
2. เด็กหญิงพิชญา  สำเร็จ
 
1. นางกมลทิพย์  สมจันทร์
2. นางสาวฐปนพรรษ์  สะสมทรัพย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายณภัทรพล  เพ็งวิชา
2. เด็กหญิงณัชชา  พูลประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธาลิณี  สาทราลัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยสน
2. นางสมบูรณ์  แช่มภูธร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหลางาม
2. เด็กหญิงจินดามณี  พิทูลทอง
3. เด็กหญิงทยาตา  สุยะคำวงศ์
 
1. นางสาวสุชาดา  มลิวัลย์
2. นายบุญเลิศ  สมจันทร์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 25 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลิ้มสำราญ
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ยศเหลา
3. เด็กชายไตรภพ  ทองรักษ์
 
1. นางประกายมาศ  ตรีแจ่ม
2. นางสาวณัฐนรี  ราชสิงโห