สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเบญญานิศ  ธีระราษฎร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ชื่นจิตร
 
1. นางวรรณลักษณ์  แสงศรี
2. นางสาวนันทนา  วงษ์ษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณภัทร  พวงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พานทอง
3. เด็กชายวรมัน  กิจระยา
 
1. นางสาวอัญชลี  ชื่อลือชา
2. นางสาวสุภาพร  เอียบสกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายบัณฑิต  ตานนท์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงหทองกูล
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  อิ่มเพ็ง
2. นางสาวศิริลักษ์  สาวิสิทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรภัทร  เจียระศิริภิญโญ
2. เด็กชายภคพล  วาทไธสง
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาโกมุท
2. นางสาวปรินทร  อินทะไชย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาญชัยรัตนชัย
2. เด็กหญิงญามาวดี  พลทามูล
3. เด็กชายณพวุฒิ  นาคเบ็ญจะ
4. เด็กชายณภัทร  โพธิ์พันธุ์
5. เด็กชายสรวิศ  จูมี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ
2. นายสกุลวัฒน์  รัชนี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุชญา  การุญ
 
1. นางสาวจิตราพร  โชติจิรพรรณ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงฐิติยา  อยู่สำราญ
2. เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์เทาว์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวนิภาพร  โสวงษ์
2. นางสาววรรณลักษณ์  แสงศรี