สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงแก้ว
 
1. นางสาวจริญญา  พันธ์เจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  คำยนต์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คำแสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภรัณยู  ลิ้มกุล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ศรีทิพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิภัทร  แผ้วพลสง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  นันตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธนกฤต  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวมัตติกา  พรมมูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจิรายุส  ปามุทา
2. เด็กชายวัชรพล  ธนจำรัส
 
1. นางสาวศุทธินี  เทินสระเกษ
2. นางสาววชิราภรณ์  ชูใจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายปิยะชาติ  ฆารเจริญ
2. เด็กหญิงรดา  ลี้เจริญ
 
1. นางสาวมินตรา  เหมืองอินต๊ะ
2. นางสาวนาตยา  เปลื้องผล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุณพิทักษ์
 
1. นางปิยะเรศ  สมงาม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายทัตเทพ  สาธารณพร
 
1. นางพัชราภรณ์  พิมลเกียรติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงฐิติพร  โตน้อย
2. เด็กหญิงธนินา  แย้มวิเชียร
 
1. นางพรปภาลักษณ์  สุทธิวรสถิตย์
2. นางสาวณัฎฐณิชา  เทพเลียน