สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงเมธาพร  ขวัญวงษ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  โสกขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงแก้ว
 
1. นางสาวจริญญา  พันธ์เจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  กระจ่างพลากร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หนูพัด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นางสาววรรณลักษณ์  แสงศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงธนภัทร  วัยวุฒิ
 
1. นางสาวบุญเตือน  จามะรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงมาลิน  นาจพินิจ
 
1. นางสาวนิภาพร  โสวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเบญญานิศ  ธีระราษฎร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ชื่นจิตร
 
1. นางวรรณลักษณ์  แสงศรี
2. นางสาวนันทนา  วงษ์ษา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  คำยนต์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คำแสน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภรัณยู  ลิ้มกุล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ศรีทิพย์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดาเนตร  อังกูรพานิชย์
2. เด็กชายภิพัส  กาญจนะเมธิน
3. เด็กชายรัฐนันท์  วัฒนพงษ์
 
1. นางสาวสิตา  จันทร์สด
2. นางสาวอารีรัตน์  นันตา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิภัทร  แผ้วพลสง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  นันตา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธนกฤต  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวมัตติกา  พรมมูล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณภัทร  พวงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พานทอง
3. เด็กชายวรมัน  กิจระยา
 
1. นางสาวอัญชลี  ชื่อลือชา
2. นางสาวสุภาพร  เอียบสกุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วรรณแก้ว
2. เด็กหญิงพิมศิริ  มงคลการ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  อินทะคง
 
1. นายวัฒนา  จันทีเทศ
2. นางสาวนันธิยา  มูลกวนบ้าน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายทรงพล  อนันต์เนติกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นรสิงห์
3. เด็กชายเฉลิมพงศ์  สุกดิบ
 
1. นางสาววรุณยุภา  เพียรดี
2. นางสาววรรณิศา  ชะงัดรัมย์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์เถื่อน
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ภูทอง
 
1. นายวัฒนา  จันทีเทศ
2. นางสาวนันธิยา  มูลกวนบ้าน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายบัณฑิต  ตานนท์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงหทองกูล
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  อิ่มเพ็ง
2. นางสาวศิริลักษ์  สาวิสิทธิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจิรายุส  ปามุทา
2. เด็กชายวัชรพล  ธนจำรัส
 
1. นางสาวศุทธินี  เทินสระเกษ
2. นางสาววชิราภรณ์  ชูใจ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรภัทร  เจียระศิริภิญโญ
2. เด็กชายภคพล  วาทไธสง
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาโกมุท
2. นางสาวปรินทร  อินทะไชย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาญชัยรัตนชัย
2. เด็กหญิงญามาวดี  พลทามูล
3. เด็กชายณพวุฒิ  นาคเบ็ญจะ
4. เด็กชายณภัทร  โพธิ์พันธุ์
5. เด็กชายสรวิศ  จูมี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ
2. นายสกุลวัฒน์  รัชนี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ด้วงเมฆ
 
1. นางสาวรุ่งณภา  บุญก่อน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงนัธมล  แดงกระจ่าง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  คุ้มแก้ว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.33 เงิน 18 1. เด็กชายกิตติพร  ภู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  อาจสุโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วดวงดี
2. นางสาวทิพย์สุดา  จันเจริญ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายปิยะชาติ  ฆารเจริญ
2. เด็กหญิงรดา  ลี้เจริญ
 
1. นางสาวมินตรา  เหมืองอินต๊ะ
2. นางสาวนาตยา  เปลื้องผล
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสมัง
2. เด็กหญิงชุติมา  จันทพันธ์
3. เด็กหญิงทัศศิญาภรณ์  น้อยดัด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใบหนองฮี
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สุขแสวง
6. เด็กหญิงผกามาศ  ใจเหล็ก
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสรี
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์วาสน์
9. เด็กหญิงมนพร  ตามบุญ
10. เด็กหญิงมุกมณี  ประชิดครบุรี
11. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ศรรัมย์
12. เด็กหญิงสิริโสภา  ประเทศา
13. เด็กหญิงเกมลิน  รักชื่น
14. เด็กหญิงเยาวภา  อินปากดี
15. เด็กหญิงเอลียาห์  ทองเหลือง
 
1. นางสาววราภรณ์  อูบคำ
2. นางสาวสุมาลี  เทพศรีหา
3. นายวุฒิชัย  จันต๊ะ
4. นายอิศรา  หลีเกี๊ยะ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายธนาคาร  มุ่งร่วมกลาง
2. เด็กชายสิปปกร  โคลงพิมาย
 
1. นายศิวานนท์  วงษ์พล
2. นายวิโรจน์  ชูภักดิ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงชินาภา  สุขมาก
 
1. นางสาวธันย์ชนก  อรัญญิก
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 34 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิติโชติ
 
1. นายปรัชวิชญ์  ชำนาญณรงค์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุชญา  การุญ
 
1. นางสาวจิตราพร  โชติจิรพรรณ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เผื่อแผ่
2. เด็กหญิงเอมิลี่  เมย์
 
1. นางสาววิชวิภา  ดวงจินดา
2. นายธีระศักดิ์  ประมวล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงส์ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  เศษสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ระย้าทอง
 
1. นายปรัชวิชญ์  ชำนาญณรงค์
2. นายธีระศักดิ์  ประมวล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงบวรภัค  บวรศิริกุล
2. เด็กหญิงอัจจิมา  เกษดี
3. เด็กชายเมธี  ตระกูล
 
1. นายธีระศักดิ์  ประมวล
2. นางสาววิชวิภา  ดวงจินดา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเดช  ชมชื่น
 
1. นายกฤษณะ  สอดศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงดุจตะวัน  บุราณ
 
1. นายนันทวา  ภูวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พูไม้
 
1. นายเทียนชัย  ศรีรักษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อะคิวูมิ
 
1. นางสาวอาทิตยา  เสือดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายสมาร์ท  ชัยสงคราม
 
1. นายนันทวา  ภูวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุขโสมนัส
 
1. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณัย  เจริญ
2. เด็กชายกิตติทัต  ลือชัย
3. เด็กชายจตุพร  ยินดี
4. เด็กชายจิรายุส  ปามุทา
5. เด็กชายชานน  สีลาจันทร์
6. เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วสุขศรี
7. เด็กชายธีรภัทร  ณ วงดวง
8. เด็กชายปฏิพัทธ์  เสริมศรี
9. เด็กชายปุญญพัฒน์  ตั๋นผั้น
10. เด็กชายพชร  ทองเพ็ง
11. เด็กชายวรายุ  อ่อนชัยภูมิ
12. เด็กชายวัชรพงษ์  งามพัด
13. เด็กชายวัชรพล  ธนจำรัส
14. เด็กชายวิชญ์ชากร  ประทุมแดง
15. เด็กชายอิทธิกร  แพงน้อย
16. เด็กชายเจษฎา  สมิทธิ์บุริมสิทธิ์
 
1. นายวรกาญจน์  นามโสภา
2. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
3. นางสาวอาทิตยา  เสือดี
4. นายจิตจา  จิตอ่อง
5. นายเทียนชัย  ศรีรักษ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงเจมมี่   โจนน์ สมิท
 
1. นางลัดดาวัลย์  โยธาแข็ง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นางสาวสุพร  ชมชื่นดี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุณพิทักษ์
 
1. นางปิยะเรศ  สมงาม
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายทัตเทพ  สาธารณพร
 
1. นางพัชราภรณ์  พิมลเกียรติ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงแจสมิน  สมิท
 
1. นายสุริยา  พฤกษชาติ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อะคิวูมิ
 
1. นางสาววันทนา  จันทร์ตรา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเยาวภา  อินปากดี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุดถวิล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพันธ์  ไชยราช
2. เด็กหญิงพรฟ้า  วะสาร
 
1. นางสาวพัชร์ธนิดา  สุขอุดม
2. นางสาวปริญดา  เพิ่มพิพัฒน์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจสบาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพชรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสนั่น
4. เด็กหญิงพิรานันท์  วรรณกาล
5. เด็กชายสปีด  บุญอนันต์
6. เด็กหญิงอนัญญา  กาศโอสถ
 
1. นายกรกวี  จันทร์สุก
2. นายมนตรี  อิ่มพิชัย
3. นายสนิท  ระนาดแก้ว
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.5 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปรากฏรัตน์
2. เด็กชายธีรเดช  ชมชื่น
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  น้อยสันเทียะ
4. เด็กชายปานปรีดิ์  อินทร์รุกขา
5. เด็กชายภูชิสส์  กิ่งผา
6. เด็กชายอิศวะ  ศรีภักดิ์
 
1. นายสนิท  ระนาดแก้ว
2. นายสิทธิโชค  ชมชื่น
3. นายปรัชวิชญ์  ชำนาญณรงค์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงฐิติยา  อยู่สำราญ
2. เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์เทาว์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวนิภาพร  โสวงษ์
2. นางสาววรรณลักษณ์  แสงศรี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายปองคุณ  บูชาสุข
2. เด็กหญิงเอลียาห์  ทองเหลือง
 
1. นางสาวสุพร  ชมชื่นดี
2. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจุลเทพ  คำแผ่น
2. เด็กชายอนุชา  สาฆ้อง
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ศรีทิพย์
2. นางจิราพร  ชมชื่น
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไตรรัตน์พิศาล
2. เด็กหญิงผกามาศ  ใจเหล็ก
 
1. นางสาววรรณลักษณ์  แสงศรี
2. นางสาวนิภาพร  โสวงษ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชินวัฒน์  กิมทอง
 
1. นางจิราพร  ชมชื่น
 
55 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายธรรวิทวัส  เพ็งนาม
2. เด็กชายเอกศิษฎ์  หงษ์ทอง
 
1. นางอัญชลี  รักษ์หิรัญ
2. นางสาวปิ่นสุดา  มาตา
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงฐิติพร  โตน้อย
2. เด็กหญิงธนินา  แย้มวิเชียร
 
1. นางพรปภาลักษณ์  สุทธิวรสถิตย์
2. นางสาวณัฎฐณิชา  เทพเลียน
 
57 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันยนันท์  วีราพัชร์ชูโชค
2. เด็กหญิงพิชญา  สำเร็จ
 
1. นางกมลทิพย์  สมจันทร์
2. นางสาวฐปนพรรษ์  สะสมทรัพย์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายณภัทรพล  เพ็งวิชา
2. เด็กหญิงณัชชา  พูลประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธาลิณี  สาทราลัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยสน
2. นางสมบูรณ์  แช่มภูธร
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชากร  วัยเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์อัจฉริยะ  ทองพรมราช
3. เด็กชายภัทรพล  โขมพัฒน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยสน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  มีมงคลชัย
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหลางาม
2. เด็กหญิงจินดามณี  พิทูลทอง
3. เด็กหญิงทยาตา  สุยะคำวงศ์
 
1. นางสาวสุชาดา  มลิวัลย์
2. นายบุญเลิศ  สมจันทร์
 
61 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนัตตา  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  ทิพยวนาวัฒน์
 
62 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 25 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลิ้มสำราญ
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ยศเหลา
3. เด็กชายไตรภพ  ทองรักษ์
 
1. นางประกายมาศ  ตรีแจ่ม
2. นางสาวณัฐนรี  ราชสิงโห
 
63 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไหมทอง
2. เด็กชายบดินทร์เดชา  บัวลพ
3. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  พานทอง
 
1. นางสาววรรณวิษา  มาลารักษ์
2. นางณัฎฐณิชา  เริงรื่น
 
64 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปมิกา  เจือจันทร์
 
1. นางสาววิภาพร  บรรจงขยาย