สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อนันสุทธิพจน์
 
1. นางสุวิไล  ไพบูลย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขสถามร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  คชวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรเลิศ
4. เด็กหญิงกาฬบุณิ๋ง  กุประดิษฐ์
5. เด็กหญิงจริยา  เจาะดี
6. เด็กชายธนา  จอง
7. เด็กชายธีรศักดิ์  สายบุญมี
8. เด็กชายปริยทัศน์  ศรีบุญเรือง
9. เด็กหญิงปิยะณัฐ  คงผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงพิยดา  มากพูน
11. เด็กชายรตน  การัชน์ จอน
12. เด็กหญิงวรฤทัย  ทองแย้ม
13. เด็กชายวัชรพล  วรรณภา
14. เด็กหญิงวาสินีพร  กลิ่นสุคนธ์
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ใบบัว
16. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองชาติ
17. เด็กหญิงสุปรียา  ผลบุตร
18. เด็กหญิงอรลิน  นวลขาว
19. เด็กหญิงอินทุอร  วุฒิคุณากร
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผ่าง
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
4. นางสาวสุภาวดี  บุญจันทร์ศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไพเพอร์  มอฟแฟท
 
1. นางสิริสัมพันธ์  ทองมลีวรรณ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทรชา  ดนตรี
 
1. นางสาวตงเหมย  แซ่หวาง