สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงญาดา  เสร็จธุระ
 
1. นางสาวพัทรา  สังธิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ยิ่งวงษ์
 
1. นางสุพรรณ  ณ นคร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงวรรษชล  ดีวี
 
1. นางสาวนภัทร  คงสกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.25 เงิน 20 1. เด็กชายเจริญทรัพย์  ขมหวาน
 
1. พันจ่าเอกอุดร  วรรณรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 26 1. เด็กชายกนกพล  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงโสรญา  ศุภกาญจนกันติ
 
1. นางศิลาพร  สินธุบัว
2. นางสาวนิภา  แก้วประสิทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยนาม
2. เด็กชายโยเฮ  คาโต้
 
1. นางเบ็ญจวรณ  บุญอยู่
2. นางสาวสินีนาถ  ห้วยเสน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงดุษฎี  มั่นพะแพง
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายอารีวรรณ  ทองปลิว
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงธนพร  แคล้วประยูร
2. เด็กหญิงอัณณ์ชญา  สุขวัจนีย์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 23 1. เด็กชายกิตติโชค  ผอบแก้ว
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  นนทะบุตร
3. เด็กชายเบญยามีน  สนิทเล่อร์
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
2. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาบีเกล  อลิสเบส แม็คเดอร์ม็อท
 
1. นางเปรมมิกา  ยังสูงเนิน
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กชายสดุดี  สุวรรณคัมภีร์
2. เด็กชายสุทธิชัย  สุภาพคำ
 
1. นายเจษฎา  เรืองรักษา
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 35 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีรัตนวร
2. เด็กหญิงจัสมิน  เทียนมณี
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  เชาว์ศิริ
 
1. นางสาววรธมน  โชติผลสุด
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กชายวีรศิลป์  สกุลปัญญาโชติ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   อินสาทร