สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กงขุนทด
 
1. นางสุพรรณ  ณ นคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 42   1. นางสาวริณนารา  นารินรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรเลิศ
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  คงผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองอ่อน
4. เด็กชายสุธาทิพย์  วังเวง
5. เด็กชายออนนี  จำนงสุข
 
1. นายครรชิต  ทรงประโคน
2. นางสาวสินีนาถ  ห้วยเสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 63.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิดา  เกษาพร
2. เด็กหญิงณฐชยากร  สังข์รัตนกุล
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  จิรวัฒนนุกุล
4. เด็กหญิงประสิตา  อยู่นาน
5. เด็กหญิงพรรวษา  เปรมปรี
6. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญประเสริฐ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  พูนช่วย
8. เด็กหญิงภูริมาศ  โรจนาภรณ์
9. เด็กชายเบญจมาภรณ์  อมรเวช
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อำนวย
 
1. พันจ่าเอกัอุดร  วรรณรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายโอเล็กซานเดอร์  ครีซาฮาโนฟสกี้
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณภัทร  รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณภัทรชา  ดนตรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ครองชนม์
3. เด็กหญิงศิริรัศมี  บุตรพรหม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรกานต์  อุทัยพรม
 
1. นางพร้อมพรรณ  โพธิ์จันทร์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงชญานุช   ธัญญาหาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  แจ่มจำรัส
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงพิชชานันท์   พันทวี
2. เด็กหญิงพิภัทรา  ชลบุษย์
3. เด็กหญิงเฮเลนา  โรเซ่
 
1. นางสาวคีตภรณ์  พุ่มนก