สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวัชรากร  กรงกลาง
 
1. นางสาวธัญดา  ธีรวรากรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณัฐภัทร  หยาง
 
1. นางสาวธัญดา  ธีรวรากรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงวรันธร  ติยวัฒน์
2. เด็กหญิงอภิณัฐชญา  ภู่หลง
3. เด็กหญิงแอล  โจเซฟฟาน
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ไวยกสิการณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงรังสิมา  กลิ่นแผ่น
2. เด็กชายอนันดา  แซ่เซียว
 
1. นางทิวาอร  เผ่าพงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ไวยกสิการณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมาที  รอดอินทร์
2. เด็กหญิงยุวดี  บุญธรรม
3. เด็กชายสุรพศ  คำปล้อง
4. เด็กชายอชิรพัฒน์  ฉัตรแก้ว
5. เด็กหญิงเจ อรุณรัตน์  ฟรีแมน
 
1. นายครรชิต  ทรงประโคน
2. นางสาวสินีนาถ  ห้วยเสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลีซันดรา  สุชา
 
1. พันจ่าเอกอุดร  วรรณรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวิภวาณี  กิตติวารี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายยศนันท์   สุขยา วันเดอร์ฟลาซ์
 
1. นางพร้อมพรรณ  โพธิ์จันทร์