สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อนันสุทธิพจน์
 
1. นางสุวิไล  ไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงญาดา  เสร็จธุระ
 
1. นางสาวพัทรา  สังธิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ยิ่งวงษ์
 
1. นางสุพรรณ  ณ นคร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กงขุนทด
 
1. นางสุพรรณ  ณ นคร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 42   1. นางสาวริณนารา  นารินรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงวรรษชล  ดีวี
 
1. นางสาวนภัทร  คงสกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวัชรากร  กรงกลาง
 
1. นางสาวธัญดา  ธีรวรากรณ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณัฐภัทร  หยาง
 
1. นางสาวธัญดา  ธีรวรากรณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงวรันธร  ติยวัฒน์
2. เด็กหญิงอภิณัฐชญา  ภู่หลง
3. เด็กหญิงแอล  โจเซฟฟาน
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ไวยกสิการณ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงรังสิมา  กลิ่นแผ่น
2. เด็กชายอนันดา  แซ่เซียว
 
1. นางทิวาอร  เผ่าพงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ไวยกสิการณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมาที  รอดอินทร์
2. เด็กหญิงยุวดี  บุญธรรม
3. เด็กชายสุรพศ  คำปล้อง
4. เด็กชายอชิรพัฒน์  ฉัตรแก้ว
5. เด็กหญิงเจ อรุณรัตน์  ฟรีแมน
 
1. นายครรชิต  ทรงประโคน
2. นางสาวสินีนาถ  ห้วยเสน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรเลิศ
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  คงผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองอ่อน
4. เด็กชายสุธาทิพย์  วังเวง
5. เด็กชายออนนี  จำนงสุข
 
1. นายครรชิต  ทรงประโคน
2. นางสาวสินีนาถ  ห้วยเสน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลีซันดรา  สุชา
 
1. พันจ่าเอกอุดร  วรรณรัตน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.25 เงิน 20 1. เด็กชายเจริญทรัพย์  ขมหวาน
 
1. พันจ่าเอกอุดร  วรรณรัตน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 26 1. เด็กชายกนกพล  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงโสรญา  ศุภกาญจนกันติ
 
1. นางศิลาพร  สินธุบัว
2. นางสาวนิภา  แก้วประสิทธิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยนาม
2. เด็กชายโยเฮ  คาโต้
 
1. นางเบ็ญจวรณ  บุญอยู่
2. นางสาวสินีนาถ  ห้วยเสน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 63.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิดา  เกษาพร
2. เด็กหญิงณฐชยากร  สังข์รัตนกุล
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  จิรวัฒนนุกุล
4. เด็กหญิงประสิตา  อยู่นาน
5. เด็กหญิงพรรวษา  เปรมปรี
6. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญประเสริฐ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  พูนช่วย
8. เด็กหญิงภูริมาศ  โรจนาภรณ์
9. เด็กชายเบญจมาภรณ์  อมรเวช
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อำนวย
 
1. พันจ่าเอกัอุดร  วรรณรัตน์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ผลสุก
2. เด็กหญิงพุทธิตา  โพธิ์อ่อน
 
1. นางสาววารี  เย็นสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายโอเล็กซานเดอร์  ครีซาฮาโนฟสกี้
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงดุษฎี  มั่นพะแพง
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายอารีวรรณ  ทองปลิว
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวิภวาณี  กิตติวารี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงธนพร  แคล้วประยูร
2. เด็กหญิงอัณณ์ชญา  สุขวัจนีย์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณภัทร  รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 23 1. เด็กชายกิตติโชค  ผอบแก้ว
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  นนทะบุตร
3. เด็กชายเบญยามีน  สนิทเล่อร์
 
1. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
2. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณภัทรชา  ดนตรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ครองชนม์
3. เด็กหญิงศิริรัศมี  บุตรพรหม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขสถามร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  คชวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรเลิศ
4. เด็กหญิงกาฬบุณิ๋ง  กุประดิษฐ์
5. เด็กหญิงจริยา  เจาะดี
6. เด็กชายธนา  จอง
7. เด็กชายธีรศักดิ์  สายบุญมี
8. เด็กชายปริยทัศน์  ศรีบุญเรือง
9. เด็กหญิงปิยะณัฐ  คงผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงพิยดา  มากพูน
11. เด็กชายรตน  การัชน์ จอน
12. เด็กหญิงวรฤทัย  ทองแย้ม
13. เด็กชายวัชรพล  วรรณภา
14. เด็กหญิงวาสินีพร  กลิ่นสุคนธ์
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ใบบัว
16. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองชาติ
17. เด็กหญิงสุปรียา  ผลบุตร
18. เด็กหญิงอรลิน  นวลขาว
19. เด็กหญิงอินทุอร  วุฒิคุณากร
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผ่าง
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
2. นางสาวชุติมา  ดิ่งกลาง
3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  บุญปก
4. นางสาวสุภาวดี  บุญจันทร์ศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวาสินีพร  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาบีเกล  อลิสเบส แม็คเดอร์ม็อท
 
1. นางเปรมมิกา  ยังสูงเนิน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไพเพอร์  มอฟแฟท
 
1. นางสิริสัมพันธ์  ทองมลีวรรณ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรกานต์  อุทัยพรม
 
1. นางพร้อมพรรณ  โพธิ์จันทร์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายยศนันท์   สุขยา วันเดอร์ฟลาซ์
 
1. นางพร้อมพรรณ  โพธิ์จันทร์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปุณณชิต  อำนวยพรไพศาล
 
1. นางพร้อมพรรณ  โพธิ์จันทร์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทรชา  ดนตรี
 
1. นางสาวตงเหมย  แซ่หวาง
 
35 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กชายสดุดี  สุวรรณคัมภีร์
2. เด็กชายสุทธิชัย  สุภาพคำ
 
1. นายเจษฎา  เรืองรักษา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนื่องกัญญา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทั้งนั้นละ
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงชญานุช   ธัญญาหาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  แจ่มจำรัส
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 35 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีรัตนวร
2. เด็กหญิงจัสมิน  เทียนมณี
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  เชาว์ศิริ
 
1. นางสาววรธมน  โชติผลสุด
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงพิชชานันท์   พันทวี
2. เด็กหญิงพิภัทรา  ชลบุษย์
3. เด็กหญิงเฮเลนา  โรเซ่
 
1. นางสาวคีตภรณ์  พุ่มนก
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กชายวีรศิลป์  สกุลปัญญาโชติ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   อินสาทร