สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  ปานประสิทธิ์
 
1. นางวัลภา  นุ่นอ่อน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เกิดทอง
2. เด็กชายก้องกษิดิ์  จันทรัศมี
3. เด็กชายขจรพต  คงเยื้องดี
4. เด็กหญิงจรรย์ญาภัทร์  มาลีวงษ์
5. เด็กหญิงจิราภัทร  จันทะวงค์
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทเสวี
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวโทน
8. เด็กหญิงธนพร  กัง
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  มั่นสวาทะไพบูลย์
10. เด็กชายธเนศ  บุญเกิด
11. เด็กหญิงนฤนาต  พรมหจรรย์
12. เด็กหญิงนฤภร  แถวจันทร์
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วอาภรณ์เหลือง
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงปิยาพัชร  ประสงค์ทรัพย์
16. เด็กชายพนธกร  วงษ์วัฒน์
17. เด็กหญิงพรพรรณ  เชื้อนาค
18. เด็กหญิงพิมญาดา  เรืองสุทธิ
19. เด็กหญิงพิมานมาศ  ทองเต็ม
20. เด็กหญิงภาวิดา  แก้วรุ่งเรือง
21. เด็กหญิงรัตนมณีกานต์  ชาวสวน
22. เด็กชายวรพงค์  จะระคร
23. เด็กชายวาสุเทพ  เสมามิ่ง
24. เด็กชายวินเซนต์ พนธกร   เบาเออร์
25. เด็กหญิงวิรัชญา  ช่วยความดี
26. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บูรณะ
27. เด็กชายสงวนชัย  พวงทอง
28. เด็กหญิงสุชานันท์  สนองคุณ
29. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสุวรรณรัตน์
30. เด็กหญิงสุมิตรา  ประเสริฐวิทย์
31. เด็กชายอนุวัฒน์  สากร
32. เด็กชายโกศิลา  มาศิริ
 
1. นายสุดสยาม  จันทรัศมี
2. นางศิริวรรณ  จันทรัศมี
3. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
4. นางสาวณภัทรศร  สุขสบาย
5. นางศิริธร  ยอดเกิด
6. นางสาวพิชชาพร  ยอดเกิด
7. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขสว่าง
2. เด็กชายธีรวัช  จินดาวงษ์
3. เด็กชายวรศักดิ์  หลักทอง
4. เด็กชายวัชราวิชญ์  อัครานิธิวัฒน์
5. เด็กชายศุภโชค  พุทธรักษา
6. เด็กชายสุธิโชค  ร่มเย็ม
 
1. นายกมล  อินทร์แขก
2. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
3. นางศิริธร  ยอดเกิด