สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญผ่อง
 
1. นางคนิษา  บุญชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายพนธกร  วงษ์วัฒน์
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กชายก้องกษิดิ์  จันทรัศมี
 
1. นางวัลภา  นุ่นอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ประเสริฐวิทย์
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 46 1. เด็กชายวรพงค์  จะระคร
 
1. นางสาวคนิษา  บุญชื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายขจรพต  คงเยื้องดี
2. เด็กหญิงพีรศญาณ์  สันติโชตินันท์
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
2. นางสาวณภัทรศร  สุขสบาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 65.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจรรย์ญาภัทร์  มาลีวงษ์
2. เด็กหญิงนฤนาต  พรมหจรรย์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วอาภรณ์เหลือง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  เชื้อนาค
5. เด็กหญิงพิมานมาศ  ทองเต็ม
6. เด็กหญิงภาวิดา  แก้วรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงรัศมิ์ภสร  สอนรัตน์ตระกูล
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงสุมิตรา  ประเสริฐวิทย์
10. เด็กหญิงอรจิรา  สุริยวงศ์
 
1. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
2. นางสาวพิชชาพร  ยอดเกิด
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายก่อกษิดิ์  จันทรัศมี
2. เด็กหญิงสริดา  สุทธสม
3. เด็กชายสิริตา  สุทธสม
 
1. นางสาวนภสร  เกษรทอง
2. นางสาวแสงระวี  พูลผล