สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญผ่อง
 
1. นางคนิษา  บุญชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายพนธกร  วงษ์วัฒน์
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กชายก้องกษิดิ์  จันทรัศมี
 
1. นางวัลภา  นุ่นอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ประเสริฐวิทย์
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  ปานประสิทธิ์
 
1. นางวัลภา  นุ่นอ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 46 1. เด็กชายวรพงค์  จะระคร
 
1. นางสาวคนิษา  บุญชื่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายขจรพต  คงเยื้องดี
2. เด็กหญิงพีรศญาณ์  สันติโชตินันท์
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
2. นางสาวณภัทรศร  สุขสบาย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวโทน
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงพิมญาดา  เรืองสุทธิ
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  เฉลิมพรต
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาพันธ์
3. เด็กชายพนธกร  วงษ์วัฒน์
 
1. นายกมล  อินทร์แขก
2. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองไทย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  จันทะวงค์
 
1. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
2. นางสาวสุดาดวง  กุมภะวานุกูล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 65.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจรรย์ญาภัทร์  มาลีวงษ์
2. เด็กหญิงนฤนาต  พรมหจรรย์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วอาภรณ์เหลือง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  เชื้อนาค
5. เด็กหญิงพิมานมาศ  ทองเต็ม
6. เด็กหญิงภาวิดา  แก้วรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงรัศมิ์ภสร  สอนรัตน์ตระกูล
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงสุมิตรา  ประเสริฐวิทย์
10. เด็กหญิงอรจิรา  สุริยวงศ์
 
1. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
2. นางสาวพิชชาพร  ยอดเกิด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เกิดทอง
2. เด็กชายก้องกษิดิ์  จันทรัศมี
3. เด็กชายขจรพต  คงเยื้องดี
4. เด็กหญิงจรรย์ญาภัทร์  มาลีวงษ์
5. เด็กหญิงจิราภัทร  จันทะวงค์
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทเสวี
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวโทน
8. เด็กหญิงธนพร  กัง
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  มั่นสวาทะไพบูลย์
10. เด็กชายธเนศ  บุญเกิด
11. เด็กหญิงนฤนาต  พรมหจรรย์
12. เด็กหญิงนฤภร  แถวจันทร์
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วอาภรณ์เหลือง
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงปิยาพัชร  ประสงค์ทรัพย์
16. เด็กชายพนธกร  วงษ์วัฒน์
17. เด็กหญิงพรพรรณ  เชื้อนาค
18. เด็กหญิงพิมญาดา  เรืองสุทธิ
19. เด็กหญิงพิมานมาศ  ทองเต็ม
20. เด็กหญิงภาวิดา  แก้วรุ่งเรือง
21. เด็กหญิงรัตนมณีกานต์  ชาวสวน
22. เด็กชายวรพงค์  จะระคร
23. เด็กชายวาสุเทพ  เสมามิ่ง
24. เด็กชายวินเซนต์ พนธกร   เบาเออร์
25. เด็กหญิงวิรัชญา  ช่วยความดี
26. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บูรณะ
27. เด็กชายสงวนชัย  พวงทอง
28. เด็กหญิงสุชานันท์  สนองคุณ
29. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสุวรรณรัตน์
30. เด็กหญิงสุมิตรา  ประเสริฐวิทย์
31. เด็กชายอนุวัฒน์  สากร
32. เด็กชายโกศิลา  มาศิริ
 
1. นายสุดสยาม  จันทรัศมี
2. นางศิริวรรณ  จันทรัศมี
3. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
4. นางสาวณภัทรศร  สุขสบาย
5. นางศิริธร  ยอดเกิด
6. นางสาวพิชชาพร  ยอดเกิด
7. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทักษิณาภรณ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวณภัทรศร  สุขสบาย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขสว่าง
2. เด็กชายธีรวัช  จินดาวงษ์
3. เด็กชายวรศักดิ์  หลักทอง
4. เด็กชายวัชราวิชญ์  อัครานิธิวัฒน์
5. เด็กชายศุภโชค  พุทธรักษา
6. เด็กชายสุธิโชค  ร่มเย็ม
 
1. นายกมล  อินทร์แขก
2. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
3. นางศิริธร  ยอดเกิด
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายชลันทร  สกุลแพ่ง
2. เด็กชายณพล  วังแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร  ผางเวียง
4. เด็กชายพีระวัฒน์  บุญยรัตน์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมสุจิตร์
6. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพียร
 
1. นายกมล  อินทร์แขก
2. นางสาวไปรมา  แก้วสอาด
3. นายสุดสยาม  จันทรัศมี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงพิมญาดา  เรืองสุทธิ
3. เด็กหญิงพีรศญาณ์  สันติโชตินันท์
 
1. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
2. นางสาวคนิษา  บุญชื่น
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทวีรัมย์
2. เด็กหญิงพรกนก  พระสิงห์
3. เด็กหญิงอรจิรา  สุริยวงศ์
 
1. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
2. นางวัลภา  นุ่นอ่อน
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายก่อกษิดิ์  จันทรัศมี
2. เด็กหญิงสริดา  สุทธสม
3. เด็กชายสิริตา  สุทธสม
 
1. นางสาวนภสร  เกษรทอง
2. นางสาวแสงระวี  พูลผล
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 45 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  นิติธรรมธรณ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สว่างพงษ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  พืชศรี
 
1. นางอำภา  พันธ์ุเตี้ย
2. นางสาววัชรินทร์  แก้วมั่น