สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักสนุก
2. เด็กชายพรพจน์  ประสงค์กิจ
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.33 เงิน 24 1. เด็กหญิงทัญยาณี  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายรุ่งอนันต์  เทพทองดี
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางธิดา  มายิ้ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เทพทองดี
2. เด็กชายอนุสรณ์  ชาวเนิน
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายปริญญา  เหล็กไทย
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อิภา
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ชาติศรี
 
1. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิติญา  สัมพันธ์กาญจน์
 
1. นางธิดา  มายิ้ม
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงกัณหา  รุณรุจิ
2. เด็กชายธนวัต  ชาติศรี
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางระเบียบ  เจริญคลัง
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนาดล  ยงยืน
2. เด็กชายศรัญญู  อุททา
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางระเบียบ  เจริญคลัง