สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจอารี
2. เด็กชายอรัญธรรม  จักสาน
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายจิรายุทธ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพรรณ  ลุงหลิ่ง
 
1. นายศรารมย์  กิจงาม
2. นางสุมาลี  วอนเมือง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทรภีสิงห์
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน