สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายวิเศษ  บุญมิ่ง
2. เด็กชายสุพัต  ธนูรัตน์
 
1. นายศรารมย์  กิจงาม
2. นางสุมาลี  วอนเมือง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปานประดับ  เรือนงาม
 
1. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธีรภัทร  คชคง
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  แผลงศร
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางระเบียบ  เจริญคลัง