สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายวิเศษ  บุญมิ่ง
2. เด็กชายสุพัต  ธนูรัตน์
 
1. นายศรารมย์  กิจงาม
2. นางสุมาลี  วอนเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักสนุก
2. เด็กชายพรพจน์  ประสงค์กิจ
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจอารี
2. เด็กชายอรัญธรรม  จักสาน
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.33 เงิน 24 1. เด็กหญิงทัญยาณี  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายรุ่งอนันต์  เทพทองดี
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางธิดา  มายิ้ม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เทพทองดี
2. เด็กชายอนุสรณ์  ชาวเนิน
 
1. นางสุมาลี  วอนเมือง
2. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายจิรายุทธ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพรรณ  ลุงหลิ่ง
 
1. นายศรารมย์  กิจงาม
2. นางสุมาลี  วอนเมือง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายปริญญา  เหล็กไทย
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรสา  นิลธวัช
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อิภา
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทรภีสิงห์
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนาภา  บุญสม
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  ทองนาท
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
2. นางสาวสุทธิรา  เกษมราษฎร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โหนแหยม
2. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  บรรลือทรัพย์
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
2. นางสาวศุภารี  คล่องดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปักกะยันตัง
2. เด็กชายกันทราลักษณ์  เฉลียวรัมย์
3. เด็กชายวีรชิต  งามวงศ์
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
2. นางสาวสุทธิรา  เกษมราษฎร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  สามิภักดิ์
2. เด็กชายพงศกร  อินต๊ะ
3. เด็กชายพิชิตชัย  บุญวิเศษ
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
2. นางสาวศุภารี  คล่องดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ชาติศรี
 
1. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปานประดับ  เรือนงาม
 
1. นางเจียมจิตต์  กาหลง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิติญา  สัมพันธ์กาญจน์
 
1. นางธิดา  มายิ้ม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิดา  เม้าทุ่ง
 
1. นางสาวสุทธิรา  เกษมราษฎร์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายชานนท์  ชดช้อย
2. เด็กชายธีรภัทร  คงขาว
3. เด็กชายพรลภัส  ประเสริฐศรี
4. เด็กชายพิชิตชัย  คงขาว
5. เด็กชายเมธิชัย  แจ่มใส
6. เด็กชายแมตดี้  อมารี
 
1. นายทนงศักดิ์  แก้วบุญเรือง
2. นายศรารมย์  กิจงาม
3. นางสาวสุทธิรา  เกษมราษฎร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงกัณหา  รุณรุจิ
2. เด็กชายธนวัต  ชาติศรี
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางระเบียบ  เจริญคลัง
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธีรภัทร  คชคง
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  แผลงศร
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางระเบียบ  เจริญคลัง
 
22 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนาดล  ยงยืน
2. เด็กชายศรัญญู  อุททา
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางระเบียบ  เจริญคลัง
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีทัต  ท้าวอินถา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ใจเปี้ย
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางระเบียบ  เจริญคลัง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชิดชนก  รุณรุจิ
2. เด็กหญิงพรรณ  ลุงหลิ่ง
3. เด็กหญิงวริศรา  ท้าวอินถา
 
1. นางธิดา  มายิ้ม
2. นางสุมาลี  วอนเมือง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 13 1. เด็กหญิงชิดชนก  รุณรุจิ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีลาจันทร์
3. เด็กหญิงวณิดา  จูมพะบุตร
 
1. นางธิดา  มายิ้ม
2. นางสุมาลี  วอนเมือง