สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  ห้วยใหญ่
 
1. นางทิพวรรณ  ฟูเฉลิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรา  พงษ์วิเศษ
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  อ่อนคำ
2. เด็กชายณัฐพล  สมจิตร
3. เด็กชายรเมษฐ์  เรืองอินทร์
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
2. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตนัย  คงคำสิต
2. เด็กชายนที  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอัศนี  หอมโพธิ์
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
2. นางพรทิพย์  บัวเพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชนิดนอก
2. เด็กหญิงชลลดา  โปไธสง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  รายพิมาย
4. เด็กหญิงวศินี  บุญพงษ์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ดอนพันเมือง
 
1. นายมนตรี  คู่คิด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาวโยธา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ย่องเส็ง
3. เด็กชายต้น  วงศ์สุขโสรัจจะ
4. เด็กชายธนชิต  สิงห์โตทอง
5. เด็กชายธีรพงษ์  เรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงนวพร  พูลสำราญ
7. เด็กหญิงนวรัตน์  เชื้อไทย
8. เด็กหญิงนันทิดา  บุญเสมอ
9. เด็กชายนิติกร  ฉัตรอินทร์
10. เด็กชายพงศกร  แย้มกลีบ
11. เด็กชายพลวัฒน์  อยู่เย็น
12. เด็กชายพิทวัส  ระวังวงศ์
13. เด็กชายภานุพงศ์  ทวีสุข
14. เด็กหญิงวรรณดี  สมบูรณ์
15. เด็กชายสหรัฐ  กลิ่นขจร
16. เด็กหญิงสุทธินันท์  ปราบไกรษี
17. เด็กชายอรรถชัย  ไชยพินิจ
18. เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญทรัพย์
19. เด็กชายไกรวิทย์  เย็นชูจิต
20. เด็กชายไกรสร  อินทรศร
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
2. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
3. นายมนตรี  คู่คิด
4. นางขนิษฐา  ศรีโสภณ
5. นางวันทนีย์  หาเงิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรชา  ผลทิพย์
 
1. นางวันทนีย์  หาเงิน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสาวิณี  แย้มกลีบ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญหงษ์
 
1. นางสาวสุพีรณัฐ  หลำสวัสดิ์
2. นายสุุขไพศาล  สุขธนารักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวิภา  นาดี
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  รุจิสุข
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  จาดแหยม
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุญญิศา  พรมบุตร
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วสว่าง
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  เชื้อนิล
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรสา  แซ่โซ้ง
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจแสน
2. เด็กหญิงนพวรรณ  อินทร์ปราง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  กุหลาบ
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หมั่นกิจการ
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
2. นางสาววรรณิภา  โพสีลอย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา  สีสรร
2. เด็กชายนรวร  ยั่งยืน
3. เด็กชายประชา  บุญพรม
4. เด็กชายยงยุทธ  สมานภิรมย์
5. เด็กชายอภิรักษ์  คำอยู่
6. เด็กชายอันซอร  ยูฮันเงาะ
 
1. นายสุธน  อาภรณ์หิรัญยรัศ
2. นายวิจิตร  พึ่งปาน
3. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุต  มาลัยวงษ์
2. เด็กชายธีรพล  นนทะการ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  กลั่นแสง
4. เด็กชายศดายุ  ทะนงค์
5. เด็กชายศักดิ์ระพี  แก้วสว่าง
6. เด็กชายสมชาย  บุญประเสริญ
7. เด็กชายเต๋า  กันระโน
8. เด็กชายเมธากุล  ใจเมธา
 
1. นายวิจิตร  พึ่งปาน
2. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
3. นางสาวสุพีรณัฐ  หลำสวัสดิ์