สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  กุลแก้ว
 
1. นางสาวปริยนันท์   แจ่มกระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ชำนาญ
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายภัควิน  บัวชื่น
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
2. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงคัทรียา  ชะว๊าส
2. เด็กหญิงสโรชา  แก้วบุตรดี
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
2. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สีหบุตร
2. เด็กหญิงสุจิรา  ต้นกลาง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
2. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันโสม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นิ่มเรือง
3. เด็กหญิงศุภรส  บดีรัฐ
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรีนา  ประเสริฐศิริสุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมใจเดช
3. เด็กหญิงสุมณฑา  นนทพันท์
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกกร  อินทร์ชำนาญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  นิลแย้ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปะวันนา
4. เด็กชายภัทรพล  เนียมพิพัฒน์
5. เด็กหญิงสมิตรา  อุทุมพร
 
1. นางวันทนีย์  หาเงิน
2. นางสาวรัตนาวลี  ทิศเสถียร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรี  เอี่ยมบู่
2. เด็กหญิงรุจิรา  เภาจี๋
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เมฆขุนทด
4. เด็กหญิงศิรประภา  สีทั่ง
5. เด็กหญิงสาลินี  ใจเย็น
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
2. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลลดา  สมบัติวงศ์
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กชายศักดิ์สิทธ์  พันธุ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
2. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กชายสุธาศิน  นักทำนา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เขียวสด
 
1. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
2. นางน้ำผึ้ง  เรืองโชติ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญเคลิ้ม
2. เด็กหญิงชนิดา  ชุมผัน
3. เด็กหญิงดาหวัน  ณ เชียงใหม่
4. เด็กหญิงปภัสสร  ห้วยใหญ่
5. เด็กหญิงพรพิมล  ไกรสิงห์
6. เด็กหญิงพัชราภาณ์  ทองมณี
7. เด็กหญิงวรรณนภา  สีทั่ง
8. เด็กหญิงศิริอร  หมายชัย
9. เด็กหญิงสุทธิดา  หอมขจร
10. เด็กหญิงสุธิมาศ  มหาดไทย
 
1. นายมนตรี  คู่คิด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมี
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงรัตนกรณ์  ห้วยใหญ่
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ธรรมนิยม
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาพร  เชื้อวงศ์
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัลยากร  รองหานาม
 
1. นางดรุณี   ฉานุรักษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิรชา  ผลทิพย์
 
1. นางสาววีรณา   ษมาวิมล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมสวัสดิ์
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  ประกอบผล
2. เด็กชายปิยะพงศ์  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายมนัสวิน  ทองปรอน
4. เด็กชายศิริโชค  คำคง
5. เด็กชายอนุวัตน์  ไพโรจน์
6. เด็กชายเจษฎาพร  ผิวแดง
 
1. นายมนตรี  คู่คิด
2. นายวิจิตร   พึ่งปาน
3. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
22 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จานแก้ว
2. เด็กชายศุภชัย  พลเภา
 
1. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
2. นางสาวชลิดา  แก้วพิภพ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุเกล้า
2. เด็กหญิงกันธิชา  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธัญนาฎ  เชิดทรงงาม
 
1. นายสุขไพศาล  สุทธนารักษ์
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงชนกานต์  ตาลน้อย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวลีวัล  เอกรัฐไพรพนา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ช่วยเพชร
2. นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ่
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงโชติกา  มัณฑจิตร์
 
1. นางฐิติรัตน์  เอี่ยมสกุล