สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวชลนี   เทพวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 1. เด็กชายนพดล  คนคล่อง
 
1. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  เก็บสำโรง
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงวริศา  กระวารี
 
1. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เจริญศักดิ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เก็บสำโรง
3. เด็กชายไนท์  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โฉมเฉียงใต้
2. เด็กหญิงรัชชนานันท์  สายทอง
3. เด็กหญิงวราพร  คุ้มทรัพย์
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวแพ
2. เด็กชายวีรภัทร  คำบุญ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤเดช  สุริวงค์
2. นางสาวภัสสร  หมอยาดี
3. เด็กหญิงวาสนา  สินวาส
4. เด็กหญิงสวรรยา  แก้วขาว
5. เด็กชายเบิร์ด  ศรีสูงเนิน
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุดผักแว่น
2. เด็กชายอภิชัย  นักทำนา
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
2. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายปัณณวรรธ  โหมดนอก
 
1. นางสาววริศรา  ภู่ภักดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  คำคง
 
1. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายเจษฎากร  ฟุ่นเต่ย
2. เด็กชายเทวนาด  ขันเพีย
 
1. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
2. นางสาวชลิดา  แก้วพิภพ
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กชายธนากร  สืบชาติ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ผ่องมณี
 
1. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
2. นางสาวชลิดา  แก้วพิภพ
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เนียมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปิลอง
3. เด็กหญิงอรนลิน  ฤกษ์วิรี
 
1. นางสาวจุทารัตน์  ศรีกระทุ่ม
2. นางสาววรวรรณ  สืบสิงห์