สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอริยา  วงษ์นิล
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิราวัฒน์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายธนันชัย  เนื่องนิกร
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
2. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายประชา  บุญพรม
 
1. นางกรรณิการ์  แสงโนราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คอเซ็ม
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาลิตา  รำเรือง
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รักษาอุดม
2. เด็กหญิงอรัญญา  ดีสม
3. เด็กชายเอกพล  พุทธกลาง
 
1. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
2. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อรัญวาสี
2. เด็กชายประภากรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  อินบุญรอด
2. เด็กหญิงพิณทิพ  กิตยสิทธานาถ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. นายสมชาย  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายเมธากุล  ใจเมธา
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงอินทุอร  จันทร์สนิท
 
1. นายกุญชพิสิฎร์  คงนุรัตน์
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำชัย
2. เด็กหญิงบุญญาพร  นิลแย้ม
3. เด็กหญิงยุภาพร  คงเจริญ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สิลา
5. เด็กหญิงเกวลิน  เปล่งวิทยา
 
1. นางวันทนีย์  หาเงิน
2. นางสาวรัตนาวลี  ทิศเสถียร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวรรณธัช  วิลัยลักษณ์
 
1. นางวรรณิภา  โพสีลอย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเทพนิมิต  คะเสนา
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี