สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวชลนี   เทพวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 1. เด็กชายนพดล  คนคล่อง
 
1. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  เก็บสำโรง
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  กุลแก้ว
 
1. นางสาวปริยนันท์   แจ่มกระจ่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงวริศา  กระวารี
 
1. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ชำนาญ
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  ห้วยใหญ่
 
1. นางทิพวรรณ  ฟูเฉลิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรา  พงษ์วิเศษ
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธัญลักษณ์  จันทโชติ
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เจริญศักดิ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เก็บสำโรง
3. เด็กชายไนท์  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายภัควิน  บัวชื่น
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
2. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงคัทรียา  ชะว๊าส
2. เด็กหญิงสโรชา  แก้วบุตรดี
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
2. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอริยา  วงษ์นิล
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  อ่อนคำ
2. เด็กชายณัฐพล  สมจิตร
3. เด็กชายรเมษฐ์  เรืองอินทร์
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
2. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตนัย  คงคำสิต
2. เด็กชายนที  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอัศนี  หอมโพธิ์
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
2. นางพรทิพย์  บัวเพชร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิราวัฒน์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายธนันชัย  เนื่องนิกร
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
2. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายประชา  บุญพรม
 
1. นางกรรณิการ์  แสงโนราช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คอเซ็ม
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาลิตา  รำเรือง
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รักษาอุดม
2. เด็กหญิงอรัญญา  ดีสม
3. เด็กชายเอกพล  พุทธกลาง
 
1. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
2. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โฉมเฉียงใต้
2. เด็กหญิงรัชชนานันท์  สายทอง
3. เด็กหญิงวราพร  คุ้มทรัพย์
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สีหบุตร
2. เด็กหญิงสุจิรา  ต้นกลาง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
2. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันโสม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นิ่มเรือง
3. เด็กหญิงศุภรส  บดีรัฐ
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินารมย์  ศรีคล้าย
2. เด็กชายซุลกิ๊ฟรี่  ยูฮันเงาะ
3. เด็กชายพิทยา  แสงศรี
 
1. นายสุุขไพศาล  สุขธนารักษ์
2. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุมิตา  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กุหลาบ
3. เด็กหญิงแทมมารีน  ดีสม
 
1. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
2. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรีนา  ประเสริฐศิริสุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมใจเดช
3. เด็กหญิงสุมณฑา  นนทพันท์
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวแพ
2. เด็กชายวีรภัทร  คำบุญ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อรัญวาสี
2. เด็กชายประภากรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  อินบุญรอด
2. เด็กหญิงพิณทิพ  กิตยสิทธานาถ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. นายสมชาย  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายเมธากุล  ใจเมธา
 
1. นางอารีรัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงอินทุอร  จันทร์สนิท
 
1. นายกุญชพิสิฎร์  คงนุรัตน์
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกกร  อินทร์ชำนาญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  นิลแย้ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปะวันนา
4. เด็กชายภัทรพล  เนียมพิพัฒน์
5. เด็กหญิงสมิตรา  อุทุมพร
 
1. นางวันทนีย์  หาเงิน
2. นางสาวรัตนาวลี  ทิศเสถียร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชนิดนอก
2. เด็กหญิงชลลดา  โปไธสง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  รายพิมาย
4. เด็กหญิงวศินี  บุญพงษ์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ดอนพันเมือง
 
1. นายมนตรี  คู่คิด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรี  เอี่ยมบู่
2. เด็กหญิงรุจิรา  เภาจี๋
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เมฆขุนทด
4. เด็กหญิงศิรประภา  สีทั่ง
5. เด็กหญิงสาลินี  ใจเย็น
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
2. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำชัย
2. เด็กหญิงบุญญาพร  นิลแย้ม
3. เด็กหญิงยุภาพร  คงเจริญ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สิลา
5. เด็กหญิงเกวลิน  เปล่งวิทยา
 
1. นางวันทนีย์  หาเงิน
2. นางสาวรัตนาวลี  ทิศเสถียร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤเดช  สุริวงค์
2. นางสาวภัสสร  หมอยาดี
3. เด็กหญิงวาสนา  สินวาส
4. เด็กหญิงสวรรยา  แก้วขาว
5. เด็กชายเบิร์ด  ศรีสูงเนิน
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาวโยธา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ย่องเส็ง
3. เด็กชายต้น  วงศ์สุขโสรัจจะ
4. เด็กชายธนชิต  สิงห์โตทอง
5. เด็กชายธีรพงษ์  เรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงนวพร  พูลสำราญ
7. เด็กหญิงนวรัตน์  เชื้อไทย
8. เด็กหญิงนันทิดา  บุญเสมอ
9. เด็กชายนิติกร  ฉัตรอินทร์
10. เด็กชายพงศกร  แย้มกลีบ
11. เด็กชายพลวัฒน์  อยู่เย็น
12. เด็กชายพิทวัส  ระวังวงศ์
13. เด็กชายภานุพงศ์  ทวีสุข
14. เด็กหญิงวรรณดี  สมบูรณ์
15. เด็กชายสหรัฐ  กลิ่นขจร
16. เด็กหญิงสุทธินันท์  ปราบไกรษี
17. เด็กชายอรรถชัย  ไชยพินิจ
18. เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญทรัพย์
19. เด็กชายไกรวิทย์  เย็นชูจิต
20. เด็กชายไกรสร  อินทรศร
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
2. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
3. นายมนตรี  คู่คิด
4. นางขนิษฐา  ศรีโสภณ
5. นางวันทนีย์  หาเงิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรชา  ผลทิพย์
 
1. นางวันทนีย์  หาเงิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลลดา  สมบัติวงศ์
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กชายศักดิ์สิทธ์  พันธุ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
2. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กชายสุธาศิน  นักทำนา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เขียวสด
 
1. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
2. นางน้ำผึ้ง  เรืองโชติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุดผักแว่น
2. เด็กชายอภิชัย  นักทำนา
 
1. นายอรรณพ  พีระวรรณ์
2. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญเคลิ้ม
2. เด็กหญิงชนิดา  ชุมผัน
3. เด็กหญิงดาหวัน  ณ เชียงใหม่
4. เด็กหญิงปภัสสร  ห้วยใหญ่
5. เด็กหญิงพรพิมล  ไกรสิงห์
6. เด็กหญิงพัชราภาณ์  ทองมณี
7. เด็กหญิงวรรณนภา  สีทั่ง
8. เด็กหญิงศิริอร  หมายชัย
9. เด็กหญิงสุทธิดา  หอมขจร
10. เด็กหญิงสุธิมาศ  มหาดไทย
 
1. นายมนตรี  คู่คิด
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสาวิณี  แย้มกลีบ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญหงษ์
 
1. นางสาวสุพีรณัฐ  หลำสวัสดิ์
2. นายสุุขไพศาล  สุขธนารักษ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายปัณณวรรธ  โหมดนอก
 
1. นางสาววริศรา  ภู่ภักดี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมี
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวิภา  นาดี
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  รุจิสุข
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  เขียวรักษา
2. เด็กหญิงพรนภา  หิมวันต์
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
2. นายวิจิตร  พึ่งปาน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาวิณี  เนกขา
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  จาดแหยม
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงรัตนกรณ์  ห้วยใหญ่
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุญญิศา  พรมบุตร
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วสว่าง
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  เชื้อนิล
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุศรา  ยินดี
 
1. นางดรุณี  ฉานุรักษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ธรรมนิยม
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาพร  เชื้อวงศ์
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัลยากร  รองหานาม
 
1. นางดรุณี   ฉานุรักษ์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิรชา  ผลทิพย์
 
1. นางสาววีรณา   ษมาวิมล
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมสวัสดิ์
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  คีรีวงษ์
 
1. นางสาววีรณา   ษมาวิมล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวรรณธัช  วิลัยลักษณ์
 
1. นางวรรณิภา  โพสีลอย
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเทพนิมิต  คะเสนา
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  คำคง
 
1. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรสา  แซ่โซ้ง
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจแสน
2. เด็กหญิงนพวรรณ  อินทร์ปราง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  กุหลาบ
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หมั่นกิจการ
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
2. นางสาววรรณิภา  โพสีลอย
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา  สีสรร
2. เด็กชายนรวร  ยั่งยืน
3. เด็กชายประชา  บุญพรม
4. เด็กชายยงยุทธ  สมานภิรมย์
5. เด็กชายอภิรักษ์  คำอยู่
6. เด็กชายอันซอร  ยูฮันเงาะ
 
1. นายสุธน  อาภรณ์หิรัญยรัศ
2. นายวิจิตร  พึ่งปาน
3. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  ประกอบผล
2. เด็กชายปิยะพงศ์  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายมนัสวิน  ทองปรอน
4. เด็กชายศิริโชค  คำคง
5. เด็กชายอนุวัตน์  ไพโรจน์
6. เด็กชายเจษฎาพร  ผิวแดง
 
1. นายมนตรี  คู่คิด
2. นายวิจิตร   พึ่งปาน
3. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุต  มาลัยวงษ์
2. เด็กชายธีรพล  นนทะการ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  กลั่นแสง
4. เด็กชายศดายุ  ทะนงค์
5. เด็กชายศักดิ์ระพี  แก้วสว่าง
6. เด็กชายสมชาย  บุญประเสริญ
7. เด็กชายเต๋า  กันระโน
8. เด็กชายเมธากุล  ใจเมธา
 
1. นายวิจิตร  พึ่งปาน
2. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน์
3. นางสาวสุพีรณัฐ  หลำสวัสดิ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. นายณัฐพงษ์  ใจแสน
2. นายพิศาล  ลักษณะสุต
 
1. นางประไพ  พลเมืองดี
2. นางสาววีรณา  ษมาวิมล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงศรัญพร  ผ่านสำแดง
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาววรรณิภา  โพสีลอย
2. นายณัฐกฤษ  ภาณุมาศ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนราวรรณ  เวิดสูงเนิน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ใจเย็น
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
2. นายวิจิตร  พึ่งปาน
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอิศรา  ประกิจ
2. เด็กชายไวชยันต์  ภิญโญ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
2. นางพรทิพย์  บัวเพชร
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลอยแหวน
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวพจนา  ผ่องมณี
2. นางปัญญรัตน์  สีถัน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สลับสี
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญน้อย
 
1. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จานแก้ว
2. เด็กชายศุภชัย  พลเภา
 
1. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
2. นางสาวชลิดา  แก้วพิภพ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายเจษฎากร  ฟุ่นเต่ย
2. เด็กชายเทวนาด  ขันเพีย
 
1. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
2. นางสาวชลิดา  แก้วพิภพ
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กชายธนากร  สืบชาติ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ผ่องมณี
 
1. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์
2. นางสาวชลิดา  แก้วพิภพ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุเกล้า
2. เด็กหญิงกันธิชา  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธัญนาฎ  เชิดทรงงาม
 
1. นายสุขไพศาล  สุทธนารักษ์
 
81 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงพิจิตรตรา   ศรีแสงขจร
 
1. นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ่
 
82 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงชนกานต์  ตาลน้อย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวลีวัล  เอกรัฐไพรพนา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ช่วยเพชร
2. นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ่
 
83 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เนียมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปิลอง
3. เด็กหญิงอรนลิน  ฤกษ์วิรี
 
1. นางสาวจุทารัตน์  ศรีกระทุ่ม
2. นางสาววรวรรณ  สืบสิงห์
 
84 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงโชติกา  มัณฑจิตร์
 
1. นางฐิติรัตน์  เอี่ยมสกุล