สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชัยพรมมา
 
1. นางกฤษณา  ศรีอ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  สอนพา
 
1. นางจินตนา  อิ่มนพรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ศรีจันมา
2. เด็กหญิงจุฑาพร  จุลกระโทก
3. เด็กหญิงณัชชา  คงควร
4. เด็กหญิงธิวา  ชัยเดช
5. เด็กหญิงปิยธิดา   มุลมะณี
6. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงวรรณศิริ  วันโสภา
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุทธิลักษ์  สุทาคำ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมศรี
 
1. นางอรุณี  สร้อยจิตร
2. นางมาลินี  พูลศิริ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สำเภาเงิน
 
1. นางกฤษณา  ศรีอ้น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ประดับราช
 
1. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ธูปประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ฉายวงศ์
 
1. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะโชติ
2. เด็กหญิงฌาณิศา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงธนพร  ศุขโพยม
4. เด็กหญิงบัวชมพู  ชัยพรมมา
5. เด็กหญิงปุรฉัตร  สนามไชย
6. เด็กหญิงภัทรพร  พูกลาง
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีจันมา
8. เด็กชายศรุต  สีสนมาก
9. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เปี่ยมฟ้า
10. เด็กชายอานนท์  ฉุนเฉียว
 
1. นายดุรียวริศ  กุหลาบอ่ำ
2. นางสาวพัชฌาวดี  แก้วหาญ
3. นางสาวฤติมา  บุญบำรุง
4. นางสาวสุเมยา  บุญมา
5. นายเจกวิณฑ์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิวารัตน์  สุทาคำ
 
1. นางสาวพรจันทร  วงษ์ไพศาล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  บุระดา
2. เด็กชายบัณฑิต  ยุรยง
3. เด็กหญิงรัตนากร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอัญชลินทร์  ภูพวก