สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อ่ำทับ
 
1. นางจินตนา  อิ่มนพรัตน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร  เพิ่มไธสง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ทองดี
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์   อุรุมปานนท์
4. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตตะ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ขาวอุไร
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  คร้ามเดชา
7. เด็กชายธนเดช  อุดมดี
8. เด็กหญิงธิดารักษ์  ประทุมพิทักษ์
9. เด็กหญิงนีรนุช  ทับรอด
10. เด็กชายวาทิต  พานเหล็ก
11. เด็กหญิงสาวิกา  อิ่มอ่วม
12. เด็กหญิงสิริลดา  แย้มเยือน
13. เด็กหญิงสุขฤทัย  อินดี
14. เด็กหญิงสุทธิลักษ์    สุทาคำ
15. เด็กชายอภิวัฒน์  ขำดี
 
1. นางปิยวรรณ  คชเสถียร
2. นางสาวสุเมยา  บุญมา
3. นายดุริยวริศ  กุหลาบอ่ำ
4. นายเจกวิณฑ์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เพียโคตร
3. เด็กชายธีรพงศ์  พินธุโท
 
1. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  บัวใจ
2. เด็กหญิงพรสุดา  แสนสุขเหลือ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรหมลัทธิ์
4. เด็กหญิงศรันย์พร  พงศ์สุระ
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  หมั่นสนาม
6. เด็กหญิงสุพัฒตา  ยิ้มเป็นยวง
 
1. นางสาวฤติมา  บุญบำรุง
2. นายเจกวิณฑ์วริศ  กุหลาบอ่ำ
3. นางสาวพัชฌาวดี  แก้วหาญ
4. นางสาวนิภาวรรณ  เขตจำนันต์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์สุข
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เขตจำนันต์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐพร  งามญาณ
 
1. นางสาวพรจันทร  วงษ์ไพศาล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  ก้านบัว
2. เด็กชายพรพิสิทธิ์  กำแพงดี
3. เด็กชายสุขอนันต์  สงวนสิน
 
1. นางรสริน  ครุธแก้ว
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คงสุวิทย์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงชนัสถ์นัน  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังข์สม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีแก้ว
 
1. นางสิริลักษณ์  ชุมพาลี
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 45 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  อิงศิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญยัง
3. เด็กหญิงอลินดา  ศิริชัย
 
1. นางรุ่งระวี  พลยามา
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 44 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดจุ้ย
 
1. นางมาลินี  พูลศิริ