สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายชาญยุทธ์  สมุทรเสน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ฉายแสงโฉม
3. เด็กหญิงสุนิษา  สุขแจ่ม
 
1. นางรสริน  ครุธแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายเจษฎา  วงศ์ทองดี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เขตจำนันต์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  ผันประเสริฐ
 
1. นางสาวพรจันทร  วงษ์ไพศาล