สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อ่ำทับ
 
1. นางจินตนา  อิ่มนพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชัยพรมมา
 
1. นางกฤษณา  ศรีอ้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  สอนพา
 
1. นางจินตนา  อิ่มนพรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายชาญยุทธ์  สมุทรเสน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ฉายแสงโฉม
3. เด็กหญิงสุนิษา  สุขแจ่ม
 
1. นางรสริน  ครุธแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ศรีจันมา
2. เด็กหญิงจุฑาพร  จุลกระโทก
3. เด็กหญิงณัชชา  คงควร
4. เด็กหญิงธิวา  ชัยเดช
5. เด็กหญิงปิยธิดา   มุลมะณี
6. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงวรรณศิริ  วันโสภา
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุทธิลักษ์  สุทาคำ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมศรี
 
1. นางอรุณี  สร้อยจิตร
2. นางมาลินี  พูลศิริ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร  เพิ่มไธสง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ทองดี
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์   อุรุมปานนท์
4. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตตะ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ขาวอุไร
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  คร้ามเดชา
7. เด็กชายธนเดช  อุดมดี
8. เด็กหญิงธิดารักษ์  ประทุมพิทักษ์
9. เด็กหญิงนีรนุช  ทับรอด
10. เด็กชายวาทิต  พานเหล็ก
11. เด็กหญิงสาวิกา  อิ่มอ่วม
12. เด็กหญิงสิริลดา  แย้มเยือน
13. เด็กหญิงสุขฤทัย  อินดี
14. เด็กหญิงสุทธิลักษ์    สุทาคำ
15. เด็กชายอภิวัฒน์  ขำดี
 
1. นางปิยวรรณ  คชเสถียร
2. นางสาวสุเมยา  บุญมา
3. นายดุริยวริศ  กุหลาบอ่ำ
4. นายเจกวิณฑ์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สำเภาเงิน
 
1. นางกฤษณา  ศรีอ้น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ประดับราช
 
1. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ธูปประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ฉายวงศ์
 
1. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เพียโคตร
3. เด็กชายธีรพงศ์  พินธุโท
 
1. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  บัวใจ
2. เด็กหญิงพรสุดา  แสนสุขเหลือ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรหมลัทธิ์
4. เด็กหญิงศรันย์พร  พงศ์สุระ
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  หมั่นสนาม
6. เด็กหญิงสุพัฒตา  ยิ้มเป็นยวง
 
1. นางสาวฤติมา  บุญบำรุง
2. นายเจกวิณฑ์วริศ  กุหลาบอ่ำ
3. นางสาวพัชฌาวดี  แก้วหาญ
4. นางสาวนิภาวรรณ  เขตจำนันต์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะโชติ
2. เด็กหญิงฌาณิศา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงธนพร  ศุขโพยม
4. เด็กหญิงบัวชมพู  ชัยพรมมา
5. เด็กหญิงปุรฉัตร  สนามไชย
6. เด็กหญิงภัทรพร  พูกลาง
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีจันมา
8. เด็กชายศรุต  สีสนมาก
9. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เปี่ยมฟ้า
10. เด็กชายอานนท์  ฉุนเฉียว
 
1. นายดุรียวริศ  กุหลาบอ่ำ
2. นางสาวพัชฌาวดี  แก้วหาญ
3. นางสาวฤติมา  บุญบำรุง
4. นางสาวสุเมยา  บุญมา
5. นายเจกวิณฑ์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์สุข
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เขตจำนันต์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิวารัตน์  สุทาคำ
 
1. นางสาวพรจันทร  วงษ์ไพศาล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายเจษฎา  วงศ์ทองดี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เขตจำนันต์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  ผันประเสริฐ
 
1. นางสาวพรจันทร  วงษ์ไพศาล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐพร  งามญาณ
 
1. นางสาวพรจันทร  วงษ์ไพศาล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชาญวิทย์  ขวัญเรือง
 
1. นางณิยรัตน์  พวงพุฒ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  ก้านบัว
2. เด็กชายพรพิสิทธิ์  กำแพงดี
3. เด็กชายสุขอนันต์  สงวนสิน
 
1. นางรสริน  ครุธแก้ว
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  บุระดา
2. เด็กชายบัณฑิต  ยุรยง
3. เด็กหญิงรัตนากร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอัญชลินทร์  ภูพวก
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คงสุวิทย์
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงชนัสถ์นัน  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังข์สม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีแก้ว
 
1. นางสิริลักษณ์  ชุมพาลี
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 45 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  อิงศิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญยัง
3. เด็กหญิงอลินดา  ศิริชัย
 
1. นางรุ่งระวี  พลยามา
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 44 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดจุ้ย
 
1. นางมาลินี  พูลศิริ