สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงพิศลยา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางพจณีย์  สมวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีระกิจ
3. เด็กหญิงสลิตา  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
5. เด็กหญิงเกศกนก  มานะ
 
1. นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินนา
 
1. นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวร  แสงใส
2. เด็กชายพีรพล  เพ่งพินิจ
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรายุ  โชติเสถียร
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  สุขสีดา
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ทองสะอาด
 
1. นางสาววิไลพร  วงศรีเทพ