สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิราดา  ดีปัญญา
 
1. นางสาวนิติยา  แสนอุบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐพร  หงษ์รัตน์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายวรัญชิต  เชิดไธสง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทรงโฉม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวัชระ  กรัสสินใจ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  หาวิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐานะนันท์  ทองไพรวรรณ
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายมัธวิทย์  ราชดำเนิน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทรงโฉม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปฏิเวช  บัวศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  หาวิชัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงดวงกมล  สิงเงิน
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ปาทาน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พวงพันธ์
 
1. นางวรรณา  ศรีสรรณ์งาม
2. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 15 1. นายจิรกฤต  สังข์ยุทธ
2. นายยุทธนา  ใจดี
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ศิริทรัพย์
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
2. นางสาวอมรรัตน์  ณ หนองคาย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายปัญจภูมิ  หมั่นธรรม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
 
1. นายภิรมย์  เพ็ชร์เจริญ
2. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐชา  ยอดเงิน
2. เด็กชายวุธ  ซุก
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
2. นายภิรมย์  เพ็ชร์เจริญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฎธนัฤฐ์  ณัฎธนณัฎฐ์
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยุตม์  สาทสนิท
 
1. นางสาวสุจีนันท์  รุจบุญนาศักดิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แสงทับทิม
 
1. นางสาวพิมลศรี  บุญเรือน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงพิศลยา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิมลศรี  บุญเรือน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศศิวรรณ์  นิ่มนวล
 
1. นางสาวพิมลศรี  บุญเรือน