สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงพิศลยา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางพจณีย์  สมวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิราดา  ดีปัญญา
 
1. นางสาวนิติยา  แสนอุบล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เบาพรม
 
1. นางพจณีย์  สมวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวนิติยา  แสนอุบล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐพร  หงษ์รัตน์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนธรณ์  พวงกลิ่น
 
1. นางสาวนิติยา  แสนอุบล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรวิมล  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสโรรักษ์  แสงค้ำฃู
 
1. นางพจณีย์  สมวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุปวีณ์  เริงสมุทร
2. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวนิติยา  แสนอุบล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายวรัญชิต  เชิดไธสง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทรงโฉม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวัชระ  กรัสสินใจ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  หาวิชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงปัญชญา  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ทรงโฉม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐานะนันท์  ทองไพรวรรณ
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายมัธวิทย์  ราชดำเนิน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทรงโฉม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปฏิเวช  บัวศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  หาวิชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงดวงกมล  สิงเงิน
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ปาทาน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พวงพันธ์
 
1. นางวรรณา  ศรีสรรณ์งาม
2. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 15 1. นายจิรกฤต  สังข์ยุทธ
2. นายยุทธนา  ใจดี
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ศิริทรัพย์
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
2. นางสาวอมรรัตน์  ณ หนองคาย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายปัญจภูมิ  หมั่นธรรม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
 
1. นายภิรมย์  เพ็ชร์เจริญ
2. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐชา  ยอดเงิน
2. เด็กชายวุธ  ซุก
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
2. นายภิรมย์  เพ็ชร์เจริญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเชาวลิต  สีระวัตร
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  เชาว์เครือ
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
2. นายภิรมย์  เพ็ชร์เจริญ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีระกิจ
3. เด็กหญิงสลิตา  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
5. เด็กหญิงเกศกนก  มานะ
 
1. นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินนา
 
1. นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  สมนึก
2. เด็กหญิงวรัญญา  บัณฑิตย์
 
1. นายภิรมย์  เพ็ชร์เจริญ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพรชัย  พูลสวัสดิ์
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงฐิตาภร  ผุยกัน
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันเฉลิม  อำมาตย์
 
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันทนา  พูลสวัดิ์
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัณณพร  พลศรี
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฎธนัฤฐ์  ณัฎธนณัฎฐ์
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายวัชระ  ผลโยธิน
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุปวีร์  เริงสมุทธ
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นวนเพ็ง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มิ่งขวัญ
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงอรสุชา  ธาราศักดิ์
2. เด็กหญิงเอมอร  ศรีเมือง
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายภูชิต  คอนเพ็ง
2. เด็กหญิงวิไลพร  กัมพลอิสราภรณ์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงครองเรือน  กำพร้า
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 22 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กัลยานมิตร
2. เด็กชายธนกร  สีสุดโท
3. เด็กหญิงโชติมา  ประสงค์
 
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายธนกฤต  สีสุดโท
2. เด็กชายมนูญศักดิ์  รอหัน
3. เด็กชายเจษฎา  ภู่ตุ้ม
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทกิจ  ชมพูวิเศษ
 
1. นายณัฐพล  อุ่นอบ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรัญชิต  เชิดไธสง
 
1. นายณัฐพล  อุ่นอบ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรชัย  จันเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลิ้มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่โค้ว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  โจหัตดี
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิศกระโทก
6. เด็กชายณัฐพล  ยิ้มใย
7. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แสงทับทิม
8. นางสาวธนธรณ์  พวงกลิ่น
9. เด็กหญิงธิติมา  ศรีสำลี
10. เด็กชายนพวิชย์  มนต์วิเศษ
11. เด็กหญิงปานทิพย์  ประทาน
12. เด็กหญิงพรทิพย์  ล้ำเลิศ
13. เด็กหญิงพัชริดา  ภักดี
14. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
15. เด็กหญิงพิศลยา  กันยาประสิทธิ์
16. เด็กหญิงภัคพร  มิมะพันธ์
17. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เพ่งพินิจ
18. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุมารสิงห์
19. เด็กหญิงวรัญญา  หัณทิตย์
20. เด็กหญิงวรางคณา  บุญส่ง
21. เด็กหญิงวิรัลยา  เกตุอ่อน
22. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เขียนขาว
23. เด็กหญิงสุทัตตา  พวงกลิ่น
24. เด็กหญิงสุรีพร  ขันชุ่ม
25. นายอนันตชัย  กัมพลอิสราภรณ์
26. เด็กหญิงอภิญญา  ธนวัชรางกูร
27. เด็กหญิงอลิษา  อะมินรัมย์
28. เด็กหญิงเกศกมล  ศรีเกตุ
29. เด็กหญิงเครือแก้ว  กำพร้า
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พวงพันธ์
31. นายไชยวุฒิ  สิทธิวงศา
32. เด็กหญิงไอรดา  สาสะเดาะห์
 
1. นายหาญชัย  ยมชัยภูมิ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ธัญโรจน์วิวัฒน์
3. นางณัฐชุนันท์  ฐนัพประยูร
4. นางสาวมนทิยา  บุญรอด
5. นางสาวนิติยา  แสนอุบล
6. นางสาวโชติพัทธ์  เจริญผล
7. นางพนิดา  ทองวิเศษ
8. นายวิชาญ  ทองดา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรัญญา  บัณฑิตย์
2. นางสาววรางคณา  บุญส่ง
3. นายอนันตชัย  กัมพลอิสราภรณ์
4. นายไชบวุฒิ  สิทธิวงศา
 
1. นายหาญชัย  ยมชัยภูมิ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนธรณ์  พวงกลิ่น
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายบุญญฤทธ์  ภู่ทอง
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อริยะพิทักษ์
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงศาสินี  ลุนศักดิ์
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่โง้ว
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ปาทาน
 
1. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยุตม์  สาทสนิท
 
1. นางสาวสุจีนันท์  รุจบุญนาศักดิ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แสงทับทิม
 
1. นางสาวพิมลศรี  บุญเรือน
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงพิศลยา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิมลศรี  บุญเรือน
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวอภิญญา  ธรวัชรางกูล
 
1. นางพัชรินทร์  โกศล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศศิวรรณ์  นิ่มนวล
 
1. นางสาวพิมลศรี  บุญเรือน
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวโชติพัฒน์  เจริญผล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮ้ง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนธัส  รัตนชูช่อสกุล
2. เด็กชายปิยสิทธิ์  อนุภัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายภูรินทร์  หล่อนคร
5. เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรชนะ
6. เด็กชายศิริวัฒน์  สมอ่อน
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
2. นางสาวมนทิยา  บุญรอด
3. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70.5 เงิน 15 1. เด็กชายจตุลพัตน์  วจีสิงห์
2. เด็กชายนันทกิจ  ชมพูวิเศษ
3. เด็กชายนิรันดร์  กว้างขวาง
4. เด็กชายมัธวิทย์  ราชดำเนิน
5. เด็กชายศักย์กฤต  โคมารัมย์
6. เด็กชายศิรพัธ  สุดที
 
1. นายหาญชัย  ยมชัยภูมิ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพีรพล  เพ่งพินิจ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  หาวิชัย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณรงค์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทรงโฉม
 
59 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวร  แสงใส
2. เด็กชายพีรพล  เพ่งพินิจ
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติชัย  เจริญสุข
2. เด็กชายศตวรรษ  ทาฟู
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรายุ  โชติเสถียร
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  สุขสีดา
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทินเผือก
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พลีใส
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ชูเที่ยง
 
1. นางพีรพรรณ  บุตรคำ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนฤมล  ทิพม่อม
2. เด็กหญิงเบญญทิพ  อัศดร
3. เด็กหญิงใบเฟริน  บุญรอด
 
1. นางพีรพรรณ  บุตรคำ
 
64 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายพงศธร  ดีวงษ์
 
1. นางสาววิไลพร  วงศรีเทพ
 
65 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 35 1. เด็กชายซันที  พม่า
2. เด็กชายตะวัน  อุปชา
3. เด็กหญิงรุ่งประภา  จันทิมา
 
1. นางสาวนิภา  มาฤทธิ์
2. นางสาวชนิคสินี  คันธรัตน์ชัย
 
66 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมจริยา
2. เด็กหญิงซันดี  พลอยดีเลิศ
3. เด็กหญิงรัตนดาวรรณ  ทองผิว
 
1. นางสาวนิภา  มาฤทธิ์
2. นางสาวชนิคสินี  คันธรัตน์ชัย
 
67 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ทองสะอาด
 
1. นางสาววิไลพร  วงศรีเทพ
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองไพรวรรณ
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ