สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  อ้นปรารมย์
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรวดี  พูชาดา
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สังข์สำโรง
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ธีระธำรงรักษ์
2. เด็กหญิงอุมาพร  เคลื่อนเมืองปัก
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
2. นายทรงศักดิ์  ทองเชื้อ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  นาถธนกุล
2. เด็กหญิงวรัชญา  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สำราญพิศ
 
1. นางสาวอัมพวัน  สุขดาษ
2. นางนราวดี  ปานใย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยุดา  โพรงขุนทด
2. เด็กหญิงชุติมา  อารีวงศ์
 
1. นายรัตนพล  หรุ่นประโคน
2. นายนิวัตน์  ศรีบุญเพ็ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตรีภูมิปวีณ์  นิลโมจน์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปวีณ์กร  สุขสบาย
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายสุดา  พืชผักหวาน
 
1. นายธนันท์รัฐ  ธันยธนพัฒน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภา  เที่ยงคาม
 
1. นายธนันท์รัฐ  ธันยธนพัฒน์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กชายปรมินทร์  เขียนชื่น
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สาลีพิมพ์
3. เด็กชายพุฒิสรรค์  สวัสดิสรรพ์
 
1. นางดวงใจ  พรอคเนาว์
2. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิดา
2. เด็กหญิงพิณธิดา  เปียสนิท
3. เด็กหญิงวรัทยา  อันเดอร์วู๊ด
 
1. นางดวงใจ  พรอคเนาว์
2. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงภิรญา  ธนิกกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุระปัญญา
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเพชรดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีเด่น
3. เด็กหญิงอลิชา  แอน ฮิลส์
 
1. นางสาวอนิจตา  ทองลิ่มสุด