สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  จันทนกูล
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สาลีพิมพ์
2. เด็กชายพุฒิสรรค์  สวัสดิสรรพ์
3. เด็กหญิงวริศรา  พิลา
 
1. นางยุพา  โอบอ้อม
2. นางสาววณิภา  จงเรียน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายดนุเดช  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงนภสร  สีแดง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  กิมกวางทอง
2. นางสาวณัฐรดา  ลาภนาคทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายปรมินทร์  เขียนชื่น
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงวรรัตน์  สอนม่วง
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงชุติมา  อารีวงศ์
 
1. นายธนันท์รัฐ  ธันยธนพัฒน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงโจอันนา  พาร์ค
 
1. นางสาวออมบุญญา  สุวรรณเสาร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงมิเชลเล่  รอสเต็ค
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเนตร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงลีอาน่า  เริ่มกิจการ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อุตสารัมย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายศรัณย์  ลอยสนั่น
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อุตสารัมย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงลิสา  มาเรีย โคเฮน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเนตร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 37 1. เด็กชายจูลิโอ  โวลปิ
2. เด็กชายชนัญญู  ปัญญา
3. เด็กชายชิติพัทธ์  บุญยะมาลิก
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  โนอิน
5. เด็กชายปรวรรตน์  เทพภูธร
6. เด็กชายแจ็ค  โลเวล
 
1. นายวิษณุ  เปลื้องกลาง
2. นายรัตนพล  หรุ่นประโคน
3. นายณัฐพงษ์  เสาะสืบงาม
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงกนกพร  มะนิล
2. เด็กหญิงฟรันเซลก้า  โวลปิ
3. เด็กหญิงอตินุช  มุ่งหาดี
 
1. นางสาวมยุรา  จันทร์แอด
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 44 1. เด็กหญิงกันธิชา  ตันติทรงธรรม
 
1. นางสาวสหพร  เดชโนนสังข์