สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงกัลย์ณีชา  สลับศรี
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พลวงศ์ษา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  สอนม่วง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  กิมกวางทอง
2. นางสาวณัฐรดา  ลาภนาคทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กชายจักราวุธ  พูลศิริ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ต้นแดง
3. เด็กชายภวรัญชน์  จันดี
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
2. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายพงศ์สฤษฏ์  อมรจันทร์
2. เด็กชายฟาฮัด  บัวลอย
 
1. นายสุริยันต์  บุญแท้
2. นายพัฒนพงศ์  ศิริมาก
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงภัทราภา  เฉยศิริ
2. เด็กหญิงสุชานรี  จุลมณีรัตนกุล
 
1. นายสุริยันต์  บุญแท้
2. นายพัฒนพงศ์  ศิริมาก
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แป้นพันธ์
2. เด็กชายพอพล  บู้ธรอยด์
 
1. นายพัฒนพงศ์  ศิริมาก
2. นายสุริยันต์  บุญแท้