สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพาณาโญตี้  แฟรงกูลลิส
 
1. นางสาวเมญาวี  จำหินกอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงแพรพลอย  อ้นปรารมย์
 
1. นางยุพา  โอบอ้อม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายรชต  ธนัญชัย
 
1. นางยุพา  โอบอ้อม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  แฮร์ริส
2. เด็กชายนิธิศ  สุนทราภา
3. เด็กหญิงอุมาพร  เคลื่อนเมืองปัก
 
1. นางสาวอัมพวัน  สุขดาษ
2. นางนราวดี  ปานใย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอรัญญา  มูลเพชร
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิจวิภา  โสสุด
2. เด็กหญิงลักษิกา  กันมิน
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
2. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม